L 59 Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.
Af: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 19-11-2015
Betænkning afgivet 13-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-01-2016
3. behandlet, vedtaget 21-01-2016
Ministerområde:
Miljø- og Fødevareministeriet
Resumé:
Lovforslaget betyder, at lov om randzoner ophæves. Lovforslaget er en del af den fødevare- og landbrugspakke, som er indeholdt i regeringsgrundlaget. Efter lovens ophævelse vil der ikke længere være krav om, at landbruget etablerer randzoner langs vandløb og rundt om søer. Kvælstofeffekten af ophævelsen forventes på landsplan at blive modsvaret af effekterne af bl.a. allerede vedtagne initiativer og den strukturelle udvikling. Fosforeffekten af ophævelsen af randzoneloven forventes at blive modsvaret af effekten ved den planlagte etablering af fosforvådområder og spildevandsindsatsen som følge af
vandplanerne 2009-2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 55 (DF, V, LA, KF), imod stemte 54 (S, EL, ALT, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.