L 144 Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
Af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-02-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 01-04-2016
Betænkning afgivet 26-04-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 03-05-2016
3. behandlet, vedtaget 10-05-2016
Ministerområde:
Sundheds- og Ældreministeriet
Resumé:
Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet) i dansk ret ved at indføre en produktspecifik regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere til elektroniske cigaretter med nikotin.

Desuden har lovforslaget til formål at etablere hjemmel for en administrativ implementering af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2183 af 24. november 2015 om et fælles format til brug ved anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere (C(2015)8087) m.m.

Endelig har lovforslaget til formål at indføre en aldersgrænse for salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin og for anvendelse af sådanne produkter på steder, hvor børn og unge opholder sig, i kollektive transportmidler og i taxaer. Denne del af lovforslaget foreslås evalueret 2 år efter lovens ikrafttræden.

Loven træder i kraft den 20. maj 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, DF, V, EL, ALT, SF, KF), imod stemte 8 (LA), hverken for eller imod stemte 5 (RV).