Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117 Spørgsmål 7
Offentligt
1609526_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
10. marts 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræ-
ningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af
krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne
for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 7
Mener ministeren, at det inden for lovens rammer er muligt, at faglige ressour-
cepersoner, som eksempelvis en supervisor, der er bevilliget efter servicelo-
vens § 32 a stk. 6 i forbindelse med deltidshjemmetræning af et barn, også
bistår med vejledning af personalet i barnets daginstitution eller skole – og vil
ministeren i bekræftende fald formulere nærmere retningslinjer herfor i den
kommende vejledning? Hvis ikke ministeren mener, at dette er muligt, hvilke
lovændringer vurderer ministeren så, der skal foretages, for at det bliver mu-
ligt for den faglige ressourceperson at bistå med vejledning i barnets daginsti-
tution eller skole?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Trine.Torp@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Maja Panduro
formand
1/1