Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117 Spørgsmål 4
Offentligt
1609218_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
10. marts 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræ-
ningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af
krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne
for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 4
Vil ministeren gøre rede for, hvilke ankemuligheder forældre vil have i det til-
fælde, at en kommune giver afslag på en ansøgning om hjemmetræning be-
grundet i et skøn af, at træningen ikke vil fremme ”barnets eller den unges
tarv og trivsel”?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Solvhoj@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Maja Panduro
formand
1/1