Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
L 117 Spørgsmål 3
Offentligt
1609217_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
10. marts 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræ-
ningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af
krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne
for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 3
Vil ministeren redegøre for, hvilke krav der vil være til detaljeringsgraden af
den skriftlige begrundelse, hvis en kommunalbestyrelse giver afslag på en an-
søgning om hjemmetræning ud fra ”en samlet vurdering af barnets eller den
unges konkrete fysiske, psykiske og sociale behov i lyset af barnets alder og
udviklingstrin”, jf. lovbemærkningerne til nr. 4?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Solvhoj@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Maja Panduro
formand
1/1