Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16
SUU Alm.del Bilag 487
Offentligt
1616739_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 5. april 2016
Enhed: Primær Sundhed, Ældrepo-
litik og Jura
Sagsbeh.: DEPMHE
Sagsnr.: 1601191
Dok. nr.: 61988
Kære medlemmer
Fra januar 2014 til august 2015 indsamlede Statens Serum Institut oplysninger til et
centralt register for rituelle omskæringer.
Indsamlingen blev imidlertid stoppet og oplysningerne slettet. Det skete efter at det
havde vist sig, at de formelle regler for anmeldelse af registret til Datatilsynet ikke var
overholdt.
Det blev efterfølgende besluttet, at alle omskæringer - også dem der foretages i
hjemmet - fremover skal indberettes til Landspatientregistret. Registret indeholder
allerede i dag oplysninger om rituelle omskæringer foretaget på privathospitaler og
privatklinikker.
Som vi tidligere er blevet enige om, skal der udvikles en teknisk løsning, der gør det
muligt at sikre, at også de omskæringer, der foretages i eget hjem, kan indberettes til
Landspatientregistret. I forbindelse med Sundhedsdatastyrelsens arbejde med den
tekniske løsning, er styrelsen blevet opmærksom på, at anmeldelsen til Landspatient-
registeret skal opdateres. Det skyldes, at den nuværende anmeldelse af registret ikke
tager højde for, at der i forbindelse med registreringen af rituelle omskæringer sker
en indirekte registrering af patientens religiøse overbevisning.
Det er dybt utilfredsstillende og beklageligt, at vi derfor igen må konstatere en man-
gelfuld anmeldelse af et register.
Ministeriet har anmodet Sundhedsdatastyrelsen om straks at foretage de nødvendige
opdateringer af anmeldelsen og afklare, om den utilstrækkelige anmeldelse bør have
konsekvenser for de allerede registrerede oplysninger om omskæringer i Landspati-
entregistret. Indtil det arbejde er afsluttet, har Sundhedsdatastyrelsen sat arbejdet
med udvidelsen af Landspatientregisteret i bero.
Med venlig hilsen
Sophie Løhde
/
Mette Touborg Heydenreich