Grønlandsudvalget 2015-16
GRU Alm.del Bilag 42
Offentligt
1608918_0001.png
Grønlandsudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
9. marts 2016
Program for høring om uran i Grønland
Grønlandsudvalget afholder en offentlig høring om udvinding og eksport af
uran i Grønland.
Høringen finder sted onsdag den 16. marts 2016 kl. 13.00-17.00 i Landstings-
salen.
Programmet for høringen er vedlagt.
Udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage, bedes tilmelde sig senest tirsdag
den 15. marts 2016 hos Udvalgssekretariatet, att. Lone Klinke på lokal 5542
eller email
lone.klinke@ft.dk.
Foruden Grønlandsudvalget er Forsvarsudvalget og Udenrigspolitisk Nævn
inviteret til at deltage, ligesom der vil være deltagelse fra Råstofudvalget og
Frednings- og Miljøudvalget i Grønlands parlament, Inatsisartut.
Med venlig hilsen
Jesper Thinghuus,
udvalgssekretær
1/3
GRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 42: Program for høring om uran i Grønland
1608918_0002.png
Program
Grønlandsudvalgets høring 16. marts 2016 i Lands-
tingssalen
om udvinding og eksport af uran i Grønland
Udvalgsformand, Marcus Knuth
Introduktion
indleder med en velkomst og in-
troduktion til programmet (5 min)
Kl. 13.00-13.20
Moderator, Martin Breum
intro-
duktion (5 min)
Varighed 20 min.
Erhvervs- og vækstminister
Troels Lund Poulsen
om bag-
grunden for og indholdet i de nyligt
indgåede aftaler mellem Danmark
og Grønland om fremtidig udvin-
ding og eksport af uran fra Grøn-
land (10 min)
International/sikkerhedspolitisk vin-
kel
Seniorforsker Cindy Vester-
gaard (DIIS, assisteres af Gry
Thomasen)
om international regu-
Kl. 13.20-14.05
lering af udvinding og eksport af
uran
Varighed 45 min. (2 oplæg á 10 min +
25 min. spørgerunde)
Adjunkt Ph.D. Jon Rahbek-
Clemmensen (Syddansk Uni-
versitet)
om de geopolitiske per-
spektiver i uranudvinding og –
eksport i Grønland
Økonomisk vinkel
Vicedirektør Anders Møller
Christensen (Grønlands Øko-
Kl. 14.05-15.05
nomiske Råd)
om råstofudvin-
ding, herunder uran, og dens be-
Varighed 1 time. (3 oplæg á 10 min + 30
min. spørgerunde)
tydning for Grønlands samfunds-
økonomi
Professor Minik Rosing (for-
mand for Udvalget for sam-
2/3
GRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 42: Program for høring om uran i Grønland
1608918_0003.png
fundsgavnlig udnyttelse af
Grønlands naturressourcer):
Er
udnyttelsen af råstoffer i Grønland
til gavn for samfundet?
Borgmester Jørgen Wæver Jo-
hansen (Kommune Kujalleq) via
Skype el. tlf.
om betydningen af
uranudvinding i Grønland fra et
lokaløkonomisk perspektiv
Kaffepause
(Kl. 15.05-15.20)
Miljø- og sundhedsvinkel
Gerhard Schmidt (Nyligt pensi-
oneret ekspert fra Öko-Institut,
Kl. 15.20-16.20
Darmstadt)
om miljøpåvirkningen
fra uranminen i Sydgrønland og
Varighed 1 time. (3 oplæg á 10 min + 30
min. spørgerunde)
håndtering af affaldsprodukterne.
CSR chef Johannes Kyed
(Greenland Minerals & Energy)
om, hvordan miljø- og sundheds-
udfordringerne ved uranudvinding i
Grønland vil blive håndteret
Formand Mikkel Myrup (Avataq,
Grønlands Natur og Miljøfor-
ening)
og
Formand Marianne
Paviasen (Foreningen Urani
Naamik)
om deres syn på uranud-
vinding i sundheds- og miljøper-
spektiv.
Afsluttende paneldebat
Dagens oplægsholdere sidder i
panel,
hvor moderator og ud-
Kl. 16.20-17.00
Varighed 40 min.
valgsmedlemmer kan stille afslut-
tende spørgsmål.
Udvalgsformand
afrunder til
sidst.
3/3