Forsvarsudvalget 2015-16
FOU Alm.del
Offentligt
UDENRIGSMINISTERIET
Dato: 6. november 2015
Spørgsmål fra Forsvarsudvalget til
udenrigsministeren af 2. november 2015.
FOU alm. del – spørgsmål 48 stillet af
Christian Juhl (EL)
FOU alm. del – spørgsmål 48:
”Vil ministeren inden førstebehandlingen af det kommende beslutningsforslag om et dansk
bidrag til Mali oversende oversatte FN-resolutioner, der er baggrund for FN-indsatsen i Mali;
d.v.s. resolution 2100 af 25. april 2013, resolution 2164 af 25. juni 2014 og resolution 2227 af
29. juni 2015, jf. aftale med Folketingets præsidium om oversættelse af vigtige dokumenter til
dansk?”
Svar:
Udenrigsministeriet er indforstået med, at der i beretningen til B 32 af 25. marts 2015 alt efter
situationen kan ydes assistance i form af sammendrag, mundtlige eller skriftlige oversættelser
eller forklaring af enkelte termer, dokumenter eller dele heraf. Oversættelse kan hertil ske, hvis
det er tidsmæssigt muligt og såfremt en beslutning i Folketinget dermed ikke derved udskydes
unødigt.
De omtalte dokumenter, der i dette tilfælde efterspørges oversættelse af, har et omfang og en
kompleksitet, der medfører, at det ikke vil være muligt at udarbejde og berigtige en uofficiel
oversættelse forud for folketingsbehandlingen af beslutningsforslaget, jf. den i beretningen til B
32 anførte vurdering af tids- og ressourceforbrug i forbindelse med oversættelse.
Udenrigsministeriet har indhentet et prisoverslag fra et eksternt oversættelsesbureau, der
estimerer, at en opgave af den karakter vil kunne løses på ca. 10-11 dage og koste ca. 50.000 kr.
eksklusiv moms. På den baggrund har jeg valgt ikke at oversætte dokumenterne.
Det fremlagte beslutningsforslag vil dog naturligvis, som der er tradition for i beslutningsforslag
om militære bidrag til internationale operationer, indeholde en grundig gennemgang af det
folkeretlige grundlag for missionen, herunder mandatet for FN’s fredsbevarende mission i Mali
som givet i resolutionerne fra FN’s Sikkerhedsråd.