Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16
EFK Alm.del
Offentligt
1562764_0001.png
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af den 21. oktober 2015 stillet
mig følgende spørgsmål 17 alm. del, stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF),
som jeg hermed skal besvare.
Ministeren
3. november 2015
J nr. 2015-2852
Spørgsmål 17
Vil ministeren oversende en opstilling i skemaform over Danmarks udledning i
den ikke-kvoteomfattede sektor i 2005, i 2020 (EU mål + forventet dansk
udledning) og i 2030 (35 pct., henholdsvis 40 pct. reduktion i forhold til 2005 ud
fra en betragtning om, at kravet til Danmark vil komme til at ligge inden for dette
spænd)? Opstillingen bedes angivet i tons CO2-ækvivalenter og fordelt på
sektorer, dvs. transport, landbrug og øvrig udledning. For øvrig udledning
ønskes det vurderet, hvor stor en del af udledningen der kan tilskrives
opvarmning i det åbne land, dvs. i områder, som ikke er dækket af fjernvarme.
Svar
Energistyrelsens basisfremskrivning rækker kun frem til 2025. For at give et bud
på udledningerne herefter, er der givet et groft skøn, baseret på en
fremskrivning for 2025. Der er en generel usikkerhed knyttet til alle fremskrevne
forventninger, men usikkerheden omkring 2030-udledningerne er særligt stor.
Tallene for 2025 er derfor præsenteret i tabellen, opdelt på sektorer. 2030-tallet
er grundet den betydelige usikkerhed ikke sektoropdelt .
Danmarks EU-forpligtelse til at reducere drivhusgasudledningen i de ikke -
kvotebelagte sektorer i perioden 2021-2030 er endnu ikke fastlagt. I 2016 vil
Kommissionen komme med forslag til fastlæggelse af medlemslandenes
individuelle mål. Det Europæiske Råd har vedtaget, at målene skal baseres på
medlemsstaternes BNP pr. indbygger og, at ”høj-BNP medlemslandenes”
reduktionsmål skal justeres i forhold til omkostningseffektivitet. Derudover vil de
konkrete mål bl.a. afhænge af, hvilke emissionsfaktorer og basisårsemissionstal
mv. der anvendes til at beregne udledningsretten i perioden 2021-30 samt
slutmålet for 2030. Der vil først være fuld klarhed over dette, når
Kommissionens forslag foreligger.
EFK, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 17: Spm. om en opstilling i skemaform over Danmarks udledning i den ikke-kvoteomfattede sektor i 2005, i 2020 og i 2030, til energi- forsynings- og klimaministeren
1562764_0002.png
I tabellen angives et interval for Danmarks udledningsret i 2030 på 22 -25 mio. t.
CO2-ækvivalenter. Det svarer til, at Danmark pålægges et reduktionsmål for
udledningen fra de ikke-kvotebelagte sektorer på 35-40 pct. ift. 2005.
Tabel 1: Ikke-kvoteomfattede udledninger, fordelt på sektorer, i mio. t CO2 ækvivalent
ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTERIET
Side 2
Sektorer
Landbrug
Transport
Individuel opvarmning
Øvrig*
Total
EU mål
2005
12,8
13,6
5,0
7,4
38,8
2020
11,9
11,5
2,8
3,7
29,9
30,5
2025
12,0
11,0
2,6
3,2
28,7
2030
-
-
-
-
26-30
22-25
* Øvrig dækker over energi- og forsyningssektor, fremstilling inkl. byggeri samt affald og spildevand.
Note: Tallene er baseret på Energistatistikken fra 2012 og Basisfremskrivningen 2014. Dette er
valgt, idet basisfremskrivningen fra 2014 er den nyeste fremskrivning, og den baseres direkte på
energistatistikken fra 2012. Der er i realiteten nyere statistik til r ådighed, men for at sikre metode-
og datakonsistens imellem historiske data og fremskrivning, er dette udgangspunkt valgt.
De ovennævnte tal er baseret på, at man opretholder den nuværende
sektoropdeling, og at byrdefordelingsbeslutningen kommer til at g ælde for de
sektorer, som for nuværende er omfattet af EU’s byrdefordelingsaftale for de
ikke-kvotebelagte sektorer. Kommissionens 2030-meddelelse nævner tillige
muligheden for at udskille landbrugets emissioner i en separat søjle. Desuden
har Det Europæiske Råd besluttet, at optag og udledninger af drivhusgasser fra
jorde og skove som noget nyt i EU skal reguleres i perioden 2021-2030. Det er
uklart, hvordan dette evt. kan påvirke sektoropdelingen og byrdefordelingen.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt