Forsvarsudvalget 2015-16
FOU Alm.del Bilag 150
Offentligt
1648024_0001.png
23. maj 2016
NOTAT 42: KONSEKVENSER AF ØGET STØJBELASTNING
Spørgsmål
Dette notat besvarer følgende spørgsmål:
”Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne for den øgede støjbelastning. Herunder
hvad regeringen vil gøre for at mindske gener for berørte beboere både ved start og lan-
ding?”
Grundlag
Notatet er baseret på besvarelserne af Forsvarsministeriets ”Request for Binding Informati-
on” (RBI 2014) samt analyser udført af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Analyserne
er eksternt kvalitetssikret af konsulentvirksomheden Grontmij.
Sagsfremstilling
Som en del af evalueringerne er der udarbejdet støjanalyser på baggrund af støjdata fra de
tre kampflykandidater. Analyserne er udført af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og er
eksternt kvalitetssikret af konsulentvirksomheden Grontmij, som er eksperter på området.
Analyserne viser, at alle kandidater støjer mere end F-16 flyene. Det skyldes, at alle kandi-
dater har større motor og/eller har flere motorer, ligesom flyene er tungere. Støjbelastnin-
gen på nærområdet omkring Flyvestation Skrydstrup vil variere afhængigt af kandidaten
samt hvor mange fly, der anskaffes. Støjbelastningen afhænger også af operationsmønstret,
som blandt andet dækker over antal flyvetimer, antal starter og landinger, hvordan flyet
letter fra og anflyver Flyvestation Skrydstrup, anvendelsen af landingsbaner samt taxiruter
på flyvestationen mv.
De allerede gennemførte støjberegninger indikerer, at af de tre kandidater, vil flyvning med
F-35 medføre den mindste overskridelse af den vejledende årlige støjbelastning, som indgår
i den nuværende miljøgodkendelse, der gælder for F-16 flyene. At F-35 medfører den mind-
ste overskridelse hænger bl.a. sammen med, at størstedelen af uddannelsesflyvningerne
gennemføres i USA, ved en fælles (multinational) uddannelsesenhed, hvor Danmark vil have
udstationeret en del af de fly, der anskaffes. Resultaterne af støjanalyserne indikerer ikke et
behov for at gennemføre særlige tiltag i relation til støj uden for Flyvestation Skrydstrup
(ekspropriation eller støjsikring af boliger). Der vil dog skulle gennemføres støjreducerende
tiltag inde på flyvestationen.
Når der er foretaget et typevalg med beslutning om antal af nye kampfly skal der gennem-
føres opdaterede støjanalyser for den valgte kandidat. Disse analyser skal danne grundlag
FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 150: Kampflyforligsnotater, fra forsvarsministeren
for ansøgning om en fornyet miljøgodkendelse ved Haderslev Kommune i forbindelse med
implementering af nyt kampfly på Flyvestation Skrydstrup.
SIDE 2/2