Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16
ERU Alm.del Bilag 41
Offentligt
1565060_0001.png
3. november 2015
Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november
2015
Side 2
1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion
-
Rådskonklusioner
KOM(2015) 468
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet
Side 10
2) Implementering af det styrkede banksamarbejde (bankunion) mv.
-
Orientering fra formandskabet
KOM-dokument foreligger ikke
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet
3) Bankunionen: Offentlig brofinansiering til den fælles afviklingsfond (SRF)
-
Politisk enighed
KOM-dokument foreligger ikke
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet
4) Kommissionens ØMU-pakke af 21. oktober 2015
-
Præsentation
KOM(2015) 600, KOM(2015) 601, KOM(2015) 602, KOM(2015) 603
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet
5) Klimafinansiering
-
Rådskonklusioner
KOM-dokument foreligger ikke
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet
6) Opfølgning på G20 finansministermøde og IMF årsmøde i Lima 8.-9. oktober 2015
-
Orientering fra formandskabet
KOM-dokument foreligger ikke
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet
7) Ophævelse af rentebeskatningsdirektivet
-
Punktet er ikke på dagsordenen for ECOFIN men ventes vedtaget på et rådsmøde som
a-punkt uden diskussion.
KOM(2015) 129
Materialet er udarbejdet af Finansministeriet og Skatteministeriet
Side 13
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
Dagsordenspunkt 1:
Kommissionens handlingsplan for en kapitalmar-
kedsunion
KOM(2015)468
1. Resume
Som et centralt led i dagsordenen om at skabe vækst og beskæftigelse i EU vil Kommissionen,
Rådet og Europa-Parlamentet etablere en kapitalmarkedsunion for samtlige 28 EU-lande.
Kommissionen offentliggjorde den 30. september 2015 en handlingsplan, hvori man konkretise-
rer initiativer, som man agter at iværksætte frem mod 2019 for at realisere kapitalmarkedsuni-
onen. Handlingsplanen blev præsenteret på ECOFIN d. 6. oktober, og er en opfølgning på
Kommissionens grønbog offentliggjort den 18. februar 2015.
ECOFIN ventes d. 10. november 2015 at vedtage konklusioner om Kommissionens hand-
lingsplan med Rådets overordnede prioriteter i det videre arbejde med kapitalmarkedsunionen.
Hensigten med kapitalmarkedsunionen er at skabe mere velfungerende og integrerede kapital-
markeder i EU med sigte på at fremme investeringer og forbedre finansieringsmuligheder for
særligt små og mellemstore virksomheder (SMV), herunder ved at udvide anvendelsen af finan-
sieringskilder uden for det traditionelle banksystem i EU. Handlingsplanen angiver områder,
hvor Kommissionen allerede nu vurderer, at der er behov for lovgivningsforslag. Derudover berører
planen en række områder, hvor der er behov for yderligere høringer, analyser, drøftelser mv.,
inden eventuelle konkrete tiltag iværksættes.
Der henvises i øvrigt til samlenotat forelagt Folketingets Europaudvalg forud for ECOFIN d.
6. oktober 2015, hvor Kommissionen præsenterede handlingsplanen. Der henvises desuden til
samlenotat forelagt forud for ECOFIN d. 19. juni 2015, hvor ECOFIN også vedtog konklu-
sioner om kapitalmarkedsunionen.
2. Baggrund
Arbejdet med etablering af en kapitalmarkedsunion skal ses som led i dagsordenen
om at skabe vækst og beskæftigelse i EU. Kapitalmarkedsunionen er et langsigtet
projekt for alle 28 EU-lande og en hovedprioritet for Kommissionen på det finan-
sielle område.
Kommissionen anfører i sin handlingsplan af 30. september 2015, at stærkere
kapitalmarkeder i EU vil mobilisere kapital og kanalisere den til blandt andet
SMV’er og infrastrukturprojekter, bidrage til at gøre det finansielle system mere
stabilt og styrke den finansielle integration og øge konkurrencen på det finansielle
område. Kapitalmarkedsunionen skal muliggøre et bredere udvalg af finansie-
ringsmuligheder for blandt andet SMV’er, samt give opsparere og investorer flere
investeringsmuligheder og bedre afkast. Der henvises bl.a. til USA, hvor kapital-
markederne er betragteligt mere udviklede end i EU.
2
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0003.png
3. Indhold
Handlingsplanen oplister en række initiativer, som Kommissionen agter at iværk-
sætte frem mod 2019 med henblik på at realisere kapitalmarkedsunionen. Der er
dels tale om mere konkrete forslag på kort sigt, dels om områder, hvor man bebu-
der yderligere analyser og høringer, inden eventuelle konkrete tiltag iværksættes på
længere sigt. Der lægges op til både egentlige lovgivningsforslag, som behandles i
den ordinære EU-beslutningsprocedure, samt en række ikke-lovningsmæssige tiltag
i form af udbredelse af ”best practice”, erfaringsudveksling, brancheinitiativer mv.
Kort sigt
Blandt de konkrete forslag til lovgivning er Kommissionens forslag til regelsæt om
simple, gennemsigtige og standardiserede sekuritiseringer (”STS-sekuritiseringer”).
En sekuritisering indebærer, at en udlåner, typisk et pengeinstitut, udsteder værdi-
papirer såsom obligationer med sikkerhed i en pulje af aktiver, fx en stor mængde
udlån til SMV’er, så risikoen knyttet til disse udlån spredes og flyttes fra pengeinsti-
tuttet til de investorer, der køber værdipapirerne. Dette giver instituttet rum til at
yde nye udlån. Forslaget ændrer blandt andet de eksisterende kapitalkrav, så STS-
sekuritiseringer udløser lavere krav for de investorer, der holder disse, end tilfældet
er i dag. Det skal øge investorernes tilskyndelse til at holde sekuritiseringer og der-
med udvikle markedet for sekuritiseringer. Forslaget er offentliggjort samtidig med
handlingsplanen og sigter på at give virksomheder, herunder særligt SMV’er mulig-
hed for finansiering på mere attraktive vilkår.
Senere i år ventes desuden et forslag til revision af prospektdirektivet. Prospektdi-
rektivet fastsætter krav til prospekter i forbindelse med værdipapirudstedelser, dvs.
den information som kommunikeres til potentielle investorer om den udstedende
virksomhed eller de relevante investeringsaktiver.
1
Revisionsforslaget skal blandt
andet gøre det mindre byrdefyldt for SMV’er at udstede værdipapirer, men samtidig
bevare et højt informationsniveau til investorerne.
I tillæg hertil har Kommissionen offentliggjort en delegeret forordning, som redu-
cerer kravene til den kapital, som forsikringsselskaber skal holde i forbindelse med
deres investeringer i infrastruktur. Formålet er at øge tilskyndelsen til sådanne inve-
steringer.
Længere sigt
For så vidt angår de bebudede høringer og analyser vedrørende mere langsigtede
tiltag, har Kommissionen parallelt med offentliggørelsen af handlingsplanen blandt
andet igangsat en høring om en mulig fælles EU-ramme for såkaldte dækkede obli-
gationer (”covered bonds”, fx danske realkreditobligationer). Kommissionen poin-
terer i den forbindelse, at eventuelle initiativer skal baseres på erfaringer fra velfun-
gerende nationale markeder.
Et prospekt er således et juridisk dokuement, som giver investorerne et billede af virksomhedens forhold, herunder
organisering, forventninger mv. samt økonomi i forbindelse med udstedelse af fx aktier og obligaitoner.
1
3
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0004.png
Der er derudover iværksat en høring om den samlede effekt af de finansielle refor-
mer gennemført efter krisen for at vurdere, om der i de nye regler er tale om over-
lap, unødvendige administrative og tilsynsmæssige byrder, utilsigtede negative kon-
sekvenser og lignende. Høringen gennemføres for at Kommissionen kan vurdere,
om der er behov for forslag til justeringer af regelsættet.
Ligeledes lægger Kommissionen i en særskilt høring op til en styrket brug af såkald-
te venturekapital- socialentreprenørskabsfonde i Europa, herunder ved at admini-
stratorer af større fonde end hidtil kan etablere og markedsføre denne type af fon-
de, for at tilføre mere kapital til markederne.
2
Blandt de øvrige tiltag, som bebudes på længere sigt, kan nævnes: 1) en særskilt
grønbog vedrørende styrkede valgmuligheder og konkurrence for finansielle pro-
dukter rettet mod detailinvestorer; 2) en analyse af nationale regimer vedr. crowd-
funding med henblik på at overveje, hvilke tiltag der bedst kan fremme crowdfun-
ding som finansieringskilde i EU
3
; 3) forslag vedr. insolvensprocedurer for virk-
somheder mhp. at fjerne de væsentligste barrierer for kapitalens fri bevægelighed.
Der henvises i øvrigt til bilag 1 nedenfor, hvor Kommissionens tiltag i handlings-
planen er opregnet.
Udkast til rådskonklusioner
Det ventes, at ECOFIN vil vedtage konklusioner om handlingsplanen om de
overordnede prioriteter, som Rådet lægger vægt på i det videre arbejde med kapi-
talmarkedsunionen. Udkastet til konklusioner siger blandt andet, at Rådet:
Støtter handlingsplanen til udvikling af en kapitalmarkedsunion, herunder
den trinvise tilgang med forslag baseret på grundige analyser, samt den før-
ste pakke af konkrete initiativer;
Understreger relevansen af kapitalmarkedsunionen og udviklingen og inte-
grationen af kapitalmarkeder for alle 28 medlemslande, samt understreger at
alle initiativer skal efterleve subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne;
Udtrykker sin støtte til de prioritetsområder, som tilkendegives af Kommis-
sionen i handlingsplanen med vægt på bl.a. styrkede finansieringsmuligheder
for virksomheder, ikke mindst SMV’er, samt på gode rammebetingelser for
infrastrukturinvesteringer;
Støtter en styrkelse af investeringer og produktudbuddet for detailinvestorer
og institutionelle investorer, herunder i form af overvejelser om muligheden
for en ramme for europæiske personlige pensionsordninger;
Støtter en styrkelse af kreditinstitutters udlånskapacitet gennem regler, som
skal muliggøre simple, transparente og standardiserede sekuritiseringer, samt
Venturekapitalfonde er generelt fonde, som stiller risikovillig kapital til rådighed, fx for SMV’er. Socialentreprenørskabs-
fonde kan ligeledes siges at stille risikovillig kapital til rådighed. Men sigtet er her i højere grad på at skabe en social værdi af
investeringer, fx i form af innovation eller betydning for det civile samfund.
3
Crowdfunding er den praksis, hvor en virksomhed eller et projekt modtager bidrag (typisk mindre beløb) fra et stort antal
privatpersoner fx gennem en internetplatform. Bidragyderne kan fx være eksisterende eller potentielle kunder til virksom-
heden eller det konkrete produkt, der ydes crowdfunding til.
2
4
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0005.png
gennem en undersøgelse af de mulige gevinster forbundet med en fælleseu-
ropæisk ramme for dækkede obligationer (covered bonds), som bygger på
velfungerende nationale markeder;
Støtter vurdering af sammenhæng mellem og samlede virkninger på real-
økonomien af finansiel regulering vedtaget efter krisen;
Støtter undersøgelse og adressering af grænseoverskridende barrierer for
kapitalbevægelser, herunder mulige pragmatiske løsninger på skattemæssige
barrierer relateret til dobbeltbeskatning;
Ser frem til Kommissionens forslag om revision af prospektdirektivet;
Understreger den fortsatte vigtighed af principperne om finansiel stabilitet
og investorbeskyttelse, samtidig med at man noterer sig Kommissionens in-
tention om gennemgå de eksisterende regler på dette område mhp. at sikre
konsistens og proportionalitet;
Opfordrer Kommissionen til at vurdere konsekvenserne af EU’s principper
for vurdering af tredjelanderegimer i sammenligning med EU’s regler, her-
under principperne om gensidig anerkendelse og ligebehandling;
Opfordrer Kommissionen til at konsultere landene mhp. identifikation af
barrierer forbundet med insolvenslovgivning i landene. Ser frem til at
Kommissionen på det grundlag fremsætter forslag, som er baseret på ”best
practice”, velfungerende nationale markeder og respekt for principperne om
subsidiaritet og proportionalitet, så de primære barrierer relateret til insol-
venslovgivning adresseres;
Deler Kommissionens vurdering, at de næste skridt i kapitalmarkedsunio-
nen kan gennemføres uden udvidelse af de europæiske finansielle tilsyns-
myndigheders (ESA’erne) nuværende mandat og noterer sig Kommissionen
intention om at ville fremlægge en hvidbog om ESA’ernes finansiering;
Genkalder sig landenes forpligtigelse til en egentlig kapitalmarkedsunion
med en højere kvalitet i den finansielle integration, styrkede kapitalmarkeder
og bankfinansiering, mere balancerede finansieringsstrukturer samt en høje-
re grad af investeringer og privat risikodeling på tværs af grænser.
Rådet ser frem til et videre arbejde med Kommissionen mhp. at identificere
måder hvorpå man kan fjerne tilskyndelsen til finansiering ved gæld fremfor
egenkapital som følge af forskelle i disses skattemæssige behandling.
4. Europa-Parlamentets holdning
Europa-Parlamentet støtter arbejdet med en kapitalmarkedsunion og har opfor-
dret til hurtige fremskridt med handlingsplanen og initiativer i den forbindelse.
4
5. Nærhedsprincippet
Ikke relevant.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015
0655+0+DOC+XML+V0//EN
4
5
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
6. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Handlingsplanen har i sig selv ingen konsekvenser for gældende dansk ret. Kon-
sekvenserne af de enkelte forslag, der måtte blive fremsat som led i kapitalmar-
kedsunionen, vil skulle vurderes selvstændigt.
7. Statsfinansielle konsekvenser
Handlingsplanen har i sig selv ingen statsfinansielle konsekvenser. Konsekvenser-
ne af de enkelte forslag, der måtte blive fremsat som led i kapitalmarkedsunionen,
vil skulle vurderes selvstændigt.
8. Samfundsøkonomiske konsekvenser
Handlingsplanen har i sig selv ingen samfundsøkonomiske eller erhvervsøkono-
miske konsekvenser. Konsekvenserne af de forslag, der måtte blive fremsat som
led i kapitalmarkedsunionen, vil skulle vurderes selvstændigt. Det overordnede
hensyn med kapitalmarkedsunionen er at bidrage til øget vækst og beskæftigelse.
9. Høringer
Der henvises til regeringens grund- og nærhedsnotat af 14. april 2015 vedrørende
høringssvar til grønbogen om kapitalmarkedsunionen. Der pågår aktuelt høring i
specialudvalget for den finansielle sektor vedr. Kommissionens konsultation om
covered bonds, konsultation om den samlede virkninger af den finansielle lovgiv-
ning vedtaget efter krisen samt vedr. Kommissionens forslag til STS-
sekuritisering, jf. ovenfor.
10. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ventes at være opbakning til konklusionerne blandt de øvrige lande.
11. Regeringens generelle holdning
Regeringen kan generelt støtte udkastet til konklusioner og forventer at kunne
støtte den enighed på grundlag af udkastet, som vil kunne opnås på ECOFIN.
Regeringen støtter generelt kapitalmarkedsunionen, herunder intentionen om at
fremme nye muligheder for virksomheders adgang til finansiering, samt om at
kapitalmarkedsunionen er et initiativ for alle 28 EU-lande. Stillingtagen til de kon-
krete forslag som opfølgning på handlingsplanen må i sagens natur afvente de
konkrete forslag og tiltag.
Handlingsplanen vurderes generelt at være et godt bud på skridt for skridt at
adressere de udfordringer, EU i dag har, når det gælder udnyttelse af potentialet i
velfungerende og sammenhængende kapitalmarkeder. Det er positivt, at eventuel-
le initiativer vedr. dækkede obligationer forventes baseret på og tage hensyn til
eksisterende velfungerende markeder, herunder dansk realkredit.
Der henvises endvidere til dansk høringssvar på Kommissionens grønbog over-
sendt til orientering til Folketingets Europaudvalg 8. juni.
6
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Handlingsplanen er senest forelagt Folketingets Europaudvalg forud for ECOFIN
den 6. oktober 2015. Der henvises i øvrigt til regeringens grund- og nærhedsnotat
om Kommissionens grønbog oversendt til Folketingets Europaudvalg 14. april
2015 samt samlenotat om vedtagelse af rådskonklusioner om kapitalmarkedsunio-
nen forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering forud for ECOFIN d. 19.
juni 2015.
7
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0008.png
Bilag 1: Kommissionens handlingsplan om en kapitalmarkedsunion
Tabel 1
Kommissionens handlingsplan til en kapitalmarkedsunion – planlagte initiativer frem til 2019
Hensigt/formål
Udvalgte konkrete initiativer
Tidspunkt
Vækstinitiativer – styrke finansieringen af virksomheder
Styrke venturekapital og egenkapi-
talfinansiering
Forslag til såkaldte venturekapital-funds of funds omfat-
tende hele Europa (paneuropæiske) og multinationale
fonde
Revision af lovgivning vedr. venturekapitalfonde og
sociale entreprenørskabsfonde
Undersøgelse om skatteincitamenter til venturekapital
og investorer som har fokus på at støtte nystartede
virksomheder (såkaldte business angels)
Styrket tilbagemelding (feedback) fra banker, som har
givet afslag på SMV'ers ansøgning om lån
Kortlægning af den eksisterende lokale eller nationale
støtte- og rådgivningskapacitet i hele EU for at fremme
bedste praksis
Undersøge, hvordan paneuropæiske informationssy-
stemer kan udvikles eller støttes
Rapport om crowdfunding
Udarbejde en koordineret tilgang til fondes oprettelse af
lån og vurdere mulighederne for en fremtidig EU-ramme
Lettere adgang for virksomheder til finansiering via finansielle markeder
Styrke adgang til finansielle mar-
kedspladser
Forslag til revision af prospektdirektivet
Evaluere regulatoriske barrierer i EU for SMV’ers note-
ring på finansielle markedspladser, herunder vækstmar-
keder
Evaluere virksomhedsobligationsmarkeder i EU med
fokus på, hvor likviditeten kan forbedres
Afhjælpe skævheder mellem beskatning af gæld og
aktier, som en del af lovforslaget om et fælles konsolide-
ret selskabsskattegrundlag (CCCTB)
4. kvartal 2015
2017
2017
4. kvartal 2016
2. kvartal 2016
3. kvartal 2016
2017
2. kvartal 2016
2017
2017
1. kvartal 2016
4. kvartal 2016
Overvinde informationsbarrierer for
investeringer i SMV’er
Fremme innovative former for
finansiering
Styrke egenkapitalfinansiering
Fremme af langsigtede investeringer, investeringer i infrastruktur og bæredygtige investeringer
Justering af kalibreringer i Solvens II-direktivet med
henblik på forsikringsselskabers investeringer i infra-
struktur og europæiske langsigtede investeringsfonde
Gennemgå kapitalkravsforordningen (CRR) for kreditin-
stitutter og ændre infrastrukturkalibreringerne heri, hvis
relevant
Opfordring fra Kommissionen til indsendelse af doku-
Sikre konsistens i EU’s regelsæt om
mentation om den samlede virkning af den finansielle
finansielle tjenesteydelser
regulering vedtaget efter krisen
Styrke investeringer i infrastruktur
Styrkelse af investeringer fra detail- og institutionelle investorer
Øge valgmulighederne og konkur-
rencen for finansielle produkter i
detailleddet
Hjælpe private investorer med at
gøre en bedre handel
Støtte af opsparing til pension
Udvide mulighederne for institutio-
nelle investorer og fondsforvaltere
Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet og
forsikring
Vurdering af EU's markeder for investeringsprodukter i
detailleddet
Vurdering af mulighederne for en ramme for at etablere
europæiske personlige pensionsordninger
Vurdering af den tilsynsmæssige behandling af egenka-
pital og gæld i private selskaber under Solvens II
Høring om de væsentligste hindringer for investerings-
fondes grænseoverskridende salgsaktivitet
4. kvartal 2015
2018
4. kvartal 2016
2018
2. kvartal 2016
3. kvartal 2015
Igangsat
3. kvartal 2015
8
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0009.png
Tabel 1 (fortsat)
Kommissionens handlingsplan til en kapitalmarkedsunion – planlagte initiativer frem til 2019
Hensigt/formål
Udvalgte konkrete initiativer
Tidspunkt
Øge bankers kapacitet til at finansiere realøkonomien
Undersøge, om alle EU-lande kan tillade lokale lånefor-
eninger (såkaldte "local credit unions") uden for EU's
regelsæt om kapitalkrav for kreditinstitutter
Forslag til simple, transparente og standardiserede
Etablere EU-
sekuritiseringer og revision af kapitalkalibreringerne for
sekuritiseringsmarkeder
kreditinstitutter i den forbindelse
Høring om en EU-ramme for covered bonds (dækkede
Understøtte kreditinstitutters finan-
obligationer, fx realkreditobligationer) og lignende struk-
siering af økonomien i bred forstand
turer til SMV-lån.
Styrkelse af lokale finansielle net-
værk
Styrke investeringer på tværs af grænser
Fjerne nationale hindringer for
Rapport om nationale hindringer for frie kapitalbevægel-
grænseoverskridende investeringer ser
Målrettede tiltag vedrørende ejendomsretlige problemer
Forbedre markedsinfrastruktur til
vedrørende ejerskab af værdipapirer og virkninger for
grænseoverskridende investeringer
tredjepart af overdragelsen af fordringer
Gennemgå fremskridt med hensyn til fjernelse af tilba-
geværende såkaldte Giovannini-hindringer, dvs. græn-
seoverskridende hindringer for clearing og afvikling af
værdipapirhandler
Lovgivningsinitiativ om virksomheders insolvens, som
Fremme af konvergens i insolvens-
fjerner de væsentligste barrierer for frie kapitalbevægel-
behandling
ser
Fjerne grænseoverskridende skat- Bedste praksis og adfærdskodeks for procedurer for
temæssige hindringer
fritagelse for kildeskat
Undersøgelse om diskriminerende skattemæssige
hindringer i forbindelse med pensionsfondes og livsfor-
sikringsselskabers grænseoverskridende investeringer
Styrkelse af tilsynsmæssig konver- Strategi om tilsynsmæssig konvergens for at bidrage til,
gens og kapacitetsopbygning på
at det indre marked for kapital kommer til at fungere
kapitalmarkedet
bedre
Hvidbog om ESA'ernes finansiering og forvaltning
Udarbejde en strategi for ydelse af teknisk bistand til
medlemsstater med henblik på at støtte kapitalmarke-
ders kapacitet
Fremme kapaciteten til at bevare
den finansielle stabilitet
Gennemgå EU's makroprudentielle rammer
4. kvartal 2016
2017
Igangsat
3. kvartal 2015
3. kvartal 2015
2017
4. kvartal 2016
2017
2017
Igangsat
2. kvartal 2016
3. kvartal 2016
2017
Kilde: Kommissionens handlingsplan om en kapitalmarkedsunion af 30. september 2015.
9
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
Dagsordenspunkt 2:
Implementering af det styrkede banksamarbejde
(bankunion) mv.
1. Resume
Der ventes på ECOFIN d. 10. november 2015 på ny orienteret om status for det styrkede
banksamarbejde (bankunionen), herunder status for deltagende landes ratifikationen af den
mellemstatslige aftale om den fælles afviklingsfond (IGA). Der ventes også en status for national
implementering af EU28-direktivet om genopretning og afvikling af nødlidende kreditinstitutter
(BRRD) og direktivet om nationale indskydergarantiordninger (DGS). Kommissionen vil for-
mentlig opfordre landene til yderligere fremskridt i implementeringen, hvor dette endnu udestår.
Der var senest på ECOFIN d. 6. oktober en lignende status.
Der henvises til tidligere samlenotater vedr. status for bankunionen, forelagt Folketingets Euro-
paudvalg, senest forelagt forud for ECOFIN d. 6. oktober 2015.
2. og 3. Baggrund og indhold
Bankunionens fælles tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM)
under Den Europæiske Centralbank (ECB) blev aktiveret d. 4. november 2014.
Den fælles afviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism – SRM) er aktuelt
under opbygning. Etableringen af den fælles afviklingsfond (Single Resolution
Fund) forudsætter national ratifikation af den mellemstatslige aftale (Intergovern-
mental Agreement – IGA) i de lande, der deltager i bankunionen. IGA’en fastlæg-
ger rammen for deltagerlandenes indbetalinger af deres respektive bankers bidrag
til de nationale afdelinger i den fælles afviklingsfond. Medio oktober 2015 havde
kun otte deltagende lande ratificeret den mellemstatslige aftale. Frist herfor er 30.
november 2015. For at den fælles afviklingsfond kan træde i kraft den 1. januar
2016 skal aftalen forinden være ratificeret af deltagende lande med tilsammen 90
pct. af deltagende landes stemmer i Rådet.
Den fælles afviklingsmekanisme bygger på regelsættet fra direktivet om genopret-
ning og afvikling af nødlidende kreditinstitutter (Bank Recovery and Resolution
Directive – BRRD), som gælder hele EU28. Fristen for national implementering
af BRRD var 1. januar 2015. Medio oktober havde størstedelen af EU-landene
implementeret BRRD, mens implementering i de øvrige lande fortsat udestår.
Kommissionen har d. 22. oktober 2015 anmeldt traktatkrænkelsessager til EU-
domstolen imod Tjekkiet, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Rumænien og Sve-
rige som konsekvens af, at de endnu ikke har gennemført BRRD.
Godt en tredjedel af landene havde medio oktober implementeret direktivet om
nationale indskydergarantiordninger (Deposit Guarantee Schemes – DGS). Fri-
sten var primo juli 2015.
BRRD, DGS og IGA-ratificering er aktuelt genstand for lovgivningsprocesser i
flere lande og billedet af implementeringen kan ændre sig på kortere sigt. Bilag 1
giver et overblik over aktuel status for gennemførelse af BRRD, DGS og IGA.
10
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
Den nye lovgivning, som implementerer BRRD og DGS i Danmark, er trådt i
kraft den 1. juni 2015.
4. Europa-Parlamentets holdning
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig.
5. Nærhedsprincippet
Ikke relevant.
6. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Orienteringen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret.
7. Statsfinansielle konsekvenser
Sagen har ingen statsfinansielle konsekvenser.
8. Samfundsøkonomiske konsekvenser
Sagen har ikke i sig selv samfundsøkonomiske eller erhvervsøkonomiske
konsekvenser. Bankunionen vil kunne have positive samfundsøkonomiske
konsekvenser for Danmark, uanset om Danmark deltager eller ej, da den må for-
ventes at bidrage til finansiel og økonomisk stabilitet i euroområdet og i EU som
helhed.
9. Høringer
Sagen har ikke været i ekstern høring.
10. Generelle forventninger til andre landes holdninger
De øvrige lande ventes at tage orienteringen til efterretning.
11. Regeringens generelle holdning
Fra dansk side vil man tage orienteringen til efterretning.
12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Der blev senest givet en status for gennemførelsen af bankunionen i forbindelse
med forelæggelsen af ECOFIN d. 6. oktober 2015.
11
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0012.png
Bilag 1: Status for ratificering af IGA og gennemførelse af BRRD og DGS
Tabel 1
Status for ratificering af IGA og gennemførelse af BRRD og DGS, 13. oktober 2015
Land
Østrig
Belgien
Cypern
Estland
Finland
Frankrig
Tyskland
Grækenland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Portugal
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Bulgarien
Kroatien
Tjekkiet
Danmark
Ungarn
Polen
Rumænien
Sverige
IGA
Pågående
Pågående
Ratificeret
Pågående
Ratificeret
Ratificeret
Ratificeret
Pågående
Pågående
Pågående
Ratificeret
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Ratificeret
Ratificeret
Pågående
Ratificeret
Pågående
-
Pågående
-
-
-
-
Ikke underskriver af
IGA og skal ikke
ratificere
Ikke underskriver af
IGA og skal ikke
ratificere
Ultimo november
2015
BRRD
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Pågående
Gennemført
Pågående
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Gennemført
Pågående
Gennemført
Gennemført
Pågående
Pågående
Pågående
DGS
Gennemført
Pågående
Pågående
Pågående
Gennemført
Pågående
Gennemført
Pågående
Pågående
Pågående
Gennemført
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Gennemført
Pågående
Pågående
Pågående
Gennemført
Gennemført
Pågående
Gennemført
Gennemført
Pågående
Pågående
Pågående
UK
Frist
Gennemført
1. januar 2015
Gennemført
Primo juli 2015
Anm.: IGA: Mellemstatslige aftale om den fælles afviklingsfond. BRRD: Direktivet om genopretning og afviklings
af kreditinstitutter. DGS: Direktivet om nationale indskydergarantiordninger. BRRD og DGS og IGA-
ratificering er aktuelt genstand for lovgivningsprocesser i flere lande og billedet af implementeringen kan
ændre sig på kortere sigt. Status for BRRD og DGS er pr. 13. oktober 2015. Status for ratificeringen af IGA
er pr. 30. oktober 2015.
Kilde: Kommissionen, bl.a. pressemeddelelse:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
827_en.htm?locale=en.
12
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
Dagsordenspunkt 3:
Bankunionen: Offentlig brofinansiering
fælles afviklingsfond (SRF)
til
den
1. Resume
EU-landene drøfter som led i det styrkede banksamarbejde (bankunionen) aktuelt såkaldt
offentlig brofinansiering fra deltagerlandene til bankunionens fælles sektorfinansierede afviklings-
fond (SRF). SRF opbygges i overgangsperioden 2016-23, hvor de deltagende landes kreditinsti-
tutter indbetaler midler til de respektive nationale afdelinger i SRF, som gradvist fusioneres til én
fælles fond (afdelingerne mutualiseres). Den offentlige brofinansiering skal sikre finansiering, hvis
bail-in (nedskrivning af tilgodehavender hos aktionærer og kreditorer) og midlerne i SRF ikke er
tilstrækkelige til at håndtere et nødlidende kreditinstitut. Den offentlige brofinansiering skal
være midlertidig, idet midlerne, inkl. forrentning, altid skal tilbagebetales til de nationale stats-
kasser af kreditinstitutter i de deltagende lande, hvis brofinansiering aktiveres.
Det blev besluttet på ECOFIN d. 6. oktober 2015, at man fra 1. januar 2016 vil sikre denne
offentlige brofinansiering til SRF i form af individuelle kreditlinjer (”kassekreditter”) fra hvert
af de deltagende lande til landenes respektive nationale afdelinger i SRF. På lidt længere sigt og
senest efter overgangsperioden, dvs. senest fra 2024, skal der etableres en permanent fælles offent-
lig bagstopper (”backstop”) for SRF fra de deltagende lande. Her overvejes anvendelse af euro-
landenes fælles lånefacilitet, ESM (den europæiske finansielle stabilitetsmekanisme). Ligebe-
handling, der sikrer deltagende ikke-eurolande samme grad af dækning som eurolandene, på
linje med erklæringen fra ECOFIN 10. december 2013, vil i givet fald kræve supplerende
ordninger, idet ikke-eurolandene ikke deltager i ESM.
EU-landene drøfter aktuelt en mulig fremrykning af etableringen af den permanente backstop,
så den træder i kraft på et tidspunkt før 2024. Ifm. ECOFIN d. 6. oktober var der opbak-
ning til, at der arbejdes videre med en fremrykning af overgangen fra de nationale kreditlinjer til
den permanente backstop til et tidspunkt før 2024, særligt de mulige betingelser for en sådan
fremrykket overgang. Der er på ECOFIN 10. november lagt op til drøftelse af dette spørgsmål,
og landene vil muligvis søge at nå til enighed om princippet om en betinget fremrykning. De
nærmere endelige betingelser ventes i givet fald først aftalt efterfølgende. Der ventes ikke på det
kommende ECOFIN nogen drøftelse af udformningen af den permanente backstop. Drøftelser
heraf ventes først i løbet af overgangsperioden.
Aktuelt deltager kun eurolandene i bankunionen. Danmark og andre ikke-eurolande vil først
skulle deltage i brofinansieringen, herunder oprette en individuel kreditlinje til SRF, såfremt de
vælger at deltage i bankunionen.
Der henvises i øvrigt til samlenotat forelagt Folketingets Europaudvalg forud for ECOFIN d.
6. oktober 2015.
2. Baggrund og formål
Landene i bankunionen, som aktuelt kun er eurolandene, skal pr. 1. januar 2016
etablere en fælles sektorfinansieret afviklingsfond (SRF). Det vil være alle kreditin-
stitutter i de deltagende lande, som skal indbetale til SRF. SRF kan finansiere
13
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0014.png
eventuelle yderligere omkostninger ved krisehåndtering af nødlidende kreditinsti-
tutter i ekstraordinære situationer. Hovedreglen er, at der først skal gennemføres
nedskrivning af det nødlidende kreditinstituts aktionærer og kreditorer (såkaldt
bail-in). I forlængelse heraf vil SRF først blive anvendt, såfremt bail-in eller anden
tabsabsorbtion pålagt et nødlidende instituts aktionærer og kreditorer ikke er til-
strækkeligt til at dække tabene.
Boks 1
Nedskrivning af kreditinstitutters aktionærer og kreditorer (bail-in) mv.
Offentlig brofinansiering til håndtering af nødlidende kreditinstitutter i de deltagende lande skal være en sidste
midlertidig finansieringskilde, såfremt andre finansieringskilder til rådighed ikke er tilstrækkelige. Disse andre
finansieringskilder trækkes der på i følgende prioriterede rækkefølge (omtalt som et såkaldt ’vandfald’):
Nedskrivning af det nødlidende kreditinstituts aktionærer og kreditorer (bail-in), som er hovedreglen i
bankunionen i kraft af forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (SRM-forordningen) og i EU i kraft af
EU28-direktivet om genopretning og afvikling af nødlidende kreditinstitutter (BRRD) (og som også er
princippet i de danske bankpakker)
Indbetalte bidrag fra kreditinstitutterne (såkaldt ex ante bidrag) i de deltagende lande til SRF. Dvs. de midler,
der allerede er indbetalt og tilgængelige.
Ekstraordinært opkrævede bidrag fra kreditinstitutterne (såkaldt ex post bidrag) i det pågældende deltagende
land, hvor et institut bliver nødlidende – forudsat midlerne kan tilvejebringes tilstrækkeligt hurtigt.
Lån mellem de nationale afdelinger i SRF inden for nærmere fastlagte rammer.
Midler lånt af SRF på markedet af private investorer mv.
Kilde: Den fælles afviklingsmyndighed (SRB) og mellemstatslig aftale om den fælles afviklingsfond (IGA).
I perioden 2016-23 opbygges midlerne i SRF til ca. 55 mia. euro og de indbetalte
midler i SRF overgår i samme periode gradvist fra et system af adskilte nationale
fonde til én fælles fond (afdelingerne mutualiseres).
EU-landene drøfter aktuelt såkaldt
midlertidig offentlig brofinansiering
fra deltagerlan-
dene til SRF i overgangsperioden. Brofinansieringen skal tage form af individuelle
kreditlinjer fra de deltagende lande til SRF. Den offentlige brofinansiering skal
sikre finansiering af krisehåndtering af nødlidende banker, hvis de primære finan-
sieringskilder, særligt det påkrævede omfang af bail-in og anvendelse af midlerne i
SRF ikke er tilstrækkelige til at håndtere det et nødlidende kreditinstitut,
jf. boks 1.
Brofinansieringen skal understøtte finansiel stabilitet i de deltagende lande og i
EU som helhed. Det vil være alle kreditinstitutter i de deltagende lande, som skal
indbetale til SRF. Fordelingsnøglen bestemmes af kreditinstitutternes størrelse og
risiko, hvorved de største og mest risikofyldte institutter betaler mest.
Brofinansieringen skal konkret sikre, at der altid er mindst 55 mia. euro til rådig-
hed for SRF til krisehåndtering af nødlidende kreditinstitutter. I takt med at mid-
lerne i SRF bygges op, reduceres den potentielle brofinansiering, dvs. midlerne til
rådighed under de deltagende landes kreditlinjer. Ved udløbet af overgangsperio-
den, når midlerne i SRF har nået sit målniveau, er det således ikke længere hensig-
ten, at der skal være midler til rådighed under kreditlinjerne.
14
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
1565060_0015.png
Brofinansieringen skal være på plads fra 1. januar 2016, hvor den fælles afvik-
lingsmekanisme (Single Resolution Mechanism – SRM) træder fuldt i kraft og skal
kunne krisehåndtere de største kreditinstitutter.
5
De mindre institutter håndteres
som udgangspunkt nationalt uden brug af SRF.
Senest fra 2024 skal der være etableret en
permanent fælles offentlig backstop
for SRF
for både eurolande og deltagende ikke-eurolande (”fiscal backstop”). Det vil være
en afløser for brofinansieringen, og skal kunne finansiere krisehåndtering af nød-
lidende kreditinstitutter i de deltagende lande, hvis det påkrævede omfang af bail-
in og anvendelse af midlerne i SRF ikke er tilstrækkeligt.
ECOFIN vedtog i december 2013 en erklæring vedr. brofinansiering og den per-
manente backstop. Erklæringen understreger, at løsningerne vedr. brofinansiering
og den permanente backstop skal udformes, så de over tid er finanspolitisk neu-
trale. Kreditinstitutterne skal således i alle tilfælde tilbagebetale evt. træk på brofi-
nansieringen eller den permanente backstop, og der vil således ikke skulle være
direkte statsfinansielle konsekvenser for de deltagende lande forbundet med bro-
finansieringen eller den permanente backstop.
ECOFIN’s 2013-erklæring fastslår også, at der skal sikres ligebehandling mellem
eurolande og ikke-eurolande, der måtte vælge at deltage i bankunionen, både mht.
brofinansiering i overgangsperioden og den permanente backstop.
Eurolande, der ikke selv kan finansiere brofinansiering til deres nationale afdeling
i SRF, vil i overgangsperioden indtil videre have mulighed for at låne fra eurolan-
denes fælles lånefond (ESM). Deltagende ikke-eurolande, der ikke selv kan finan-
siere brofinansiering til deres nationale afdeling i SRF, deltager ikke i ESM, men
vil i overgangsperioden kunne låne fra EU's betalingsbalancefacilitet (Balance of
Payments facility – BoP) til brofinansiering. Det følger af en erklæring fra ECO-
FIN fra december 2014 og sikrer en passende grad af ligebehandling mellem euro-
lande og deltagende ikke-eurolande, jf. ECOFIN’s 2013-erklæring.
Den permanente backstop ventes at skulle træde i stedet for disse muligheder.
3. Indhold
På ECOFIN d. 6. oktober blev det besluttet, at man fra 1. januar 2016 vil sikre
offentlig brofinansiering til SRF i form af individuelle kreditlinjer (”kassekredit-
ter”) fra hvert af de deltagende lande til deres respektive nationale afdelinger i
SRF. Det blev også besluttet, at man vil drøfte muligheder og betingelser for en
eventuel fremrykning af den permanente offentlige backstop.
På kort sigt – individuelle kreditlinjer til SRF og bilaterale aftaler herom
Det drejer sig aktuelt om de 130 største kreditinstitutter i de deltagende lande, som er under den fælles tilsynsmyndigheds
(ECB) direkte tilsyn, samt andre grænseoverskridende kreditinstitutter.
5
15
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
Individuelle kreditlinjer betyder, at et deltagende lands kreditlinje kun kan komme
i brug, hvis et kreditinstitut eller datterselskab af et udenlandsk kreditinstitut
hjemmehørende i det pågældende deltagende land bliver nødlidende, og der ikke
er nok midler i den pågældende nationale afdeling og de fælles midler i SRF (dvs.
den mutualiserede del af de nationale afdelinger). Aktiveres et deltagende lands
kreditlinje, vil det være kreditinstitutter i det pågældende land, som skal
tilbagebetale de lånte midler.
EU-landene aftaler på teknisk niveau et såkaldt ”term sheet” (aftaleramme) med
de nærmere betingelser for deltagende landes individuelle kreditlinjer til deres re-
spektive nationale afdelinger i SRF.
Bestemmelserne om og procedurer for kreditlinjerne skal i praksis fastlægges i
enslydende bilaterale aftaler mellem hvert deltagende land og den fælles afviklings-
instans (SRB) på grundlag af betingelserne i rammeaftalen. Udformningen af en
sådan bilateral aftale drøftes endnu på teknisk niveau.
Spørgsmålet om national godkendelse af træk på deltagende landes kreditlinjer
drøftes fortsat. Diskussionen er, om lande skal have mulighed for først at god-
kende anmodninger fra SRB om træk på landenes kreditlinjer til krisehåndtering af
kreditinstitutter, før der kan ske udbetalinger, eller om SRB skal have generel mu-
lighed for at trække på landenes kreditlinjer uden konkret godkendelse af de på-
gældende lande i de enkelte tilfælde. Et kompromis forventes at indebære mulig-
hed for national godkendelse af SRB’s træk på kreditlinjer. Det ventes således, at
SRB skal anmode om og kunne foretage træk på kreditlinjer efter forudgående
national godkendelse af sådanne træk, hvor et land vil skulle gøre sit bedste for at
opnå national godkendelse af en anmodning fra SRB om et træk. Dette søger at
opnå en balance mellem et behov for national godkendelse af træk på kreditlinjer,
som nogle lande har lagt vægt på, og samtidig skabe tilstrækkelig sikkerhed for, at
kreditlinjer er til rådighed for SRB i en konkret relevant situation.
Træk på individuelle kreditlinjer vil som udgangspunkt skulle tilbagebetales af SRB
inden for 24 måneder, og senest inden for 36 måneder.
Træk på kreditlinjer vil blive forrentet svarende til det pågældende deltagende
lands finansieringsomkostning.
De individuelle kreditlinjer vil blive annulleret enten ved udløbet af overgangspe-
rioden i 2023 eller ved etableringen af den permanente backstop, såfremt denne
indføres før udløbet af overperioden.
Danmark vil først skulle indgå en bilateral aftale med SRB om at stille en kreditlin-
je til en dansk afdeling i SRF til rådighed i den situation, hvor Danmark vælger at
deltage i bankunionen (se uddybning under statsfinansielle konsekvenser).
På længere sigt – fælles offentlig backstop for SRF, evt. brug af eurolandenes ESM
16
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
På længere sigt, evt. allerede på et tidspunkt i overgangsperioden 2016-2023, men
senest fra starten af 2024, skal der etableres en permanent fælles offentlig back-
stop for SRF.
En eventuel fremrykning af den permanente backstop skal ses som et kompromis
mellem på den ene side en gruppe af lande, som lægger vægt på, at brofinansierin-
gen skal udgøres af nationale kreditlinjer, og på den anden side en gruppe af lande,
som lægger vægt på fælles finansieringsløsninger. Sidstnævnte gruppe af lande ser
en fremrykning af den permanente backstop som betingelse for at acceptere bro-
finansiering i form af rent individuelle kreditlinjer til en start.
Som permanent backstop overvejes særligt for eurolandene at bruge deres fælles
lånefacilitet, ESM, til at yde kreditlinjer direkte til SRF, dvs. udenom det pågæl-
dende euroland, som har behov for brofinansiering. Anvendelse af ESM som den
permanente backstop (fra et tidspunkt i overgangsperioden eller fra 2024), vil
medføre behov for ændring af ESM-traktaten, der aktuelt ikke giver mulighed for
dette.
Ligebehandling, der sikrer deltagende ikke-eurolande samme grad af dækning som
eurolandene, på linje med erklæringen fra ECOFIN 10. december 2013, vil i givet
fald kræve supplerende ordninger, idet ikke-eurolandene ikke deltager i ESM.
Muligt kompromis om betinget overgang fra individuelle kreditlinjer til permanent backstop
Som et kompromis mellem på den ene side de lande, som lægger vægt på brofi-
nansiering i form af nationale kreditlinjer og som generelt foretrækker fastholdelse
af den oprindelige tidsplan med etablering af den permanente backstop fra 2024,
og på den anden side de lande, som generelt lægger vægt på fælles løsninger, drøf-
tes en
betinget
tidligere overgang til den permanente backstop. Det nærmere ind-
hold af en sådan betinget overgang ligger endnu ikke fast.
En sådan betinget overgang kan indebære, at den permanente backstop kan intro-
duceres på et tidspunkt før 2024, hvis de deltagende lande gennemfører tiltag,
som adresserer nuværende forskelle i risici for træk på den permanente backstop.
Betingelserne vil kunne omfatte krav om gennemførelse af relevante direktiver,
særligt EU28-direktivet om genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD)
om bail-in, og ratifikation af den mellemstatslige aftale om den fælles afviklings-
fond (IGA), samt eventuelt yderligere betingelser, fx tiltag vedr. finansiel regule-
ring. Der ventes ift. den betingede overgang at skulle sikres lige vilkår for eurolan-
de og deltagende ikke-eurolande. De nærmere betingelser er endnu ikke afklaret.
Ifm. ECOFIN d. 6. oktober var der opbakning til, at der arbejdes videre med en
fremrykning af overgangen fra de nationale kreditlinjer til den permanente back-
stop til et tidspunkt før 2024, særligt de mulige betingelser for en sådan fremryk-
ket overgang. Der er på ECOFIN 10. november lagt op til drøftelse af dette
spørgsmål, og landene vil muligvis søge at nå til enighed om princippet om en
betinget fremrykning. De nærmere endelige betingelser ventes i givet fald først
17
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
aftalt efterfølgende. Der ventes ikke på det kommende ECOFIN nogen drøftelse
af udformningen af den permanente backstop. Drøftelse heraf ventes først i løbet
af overgangsperioden.
4. Europa-Parlamentets holdning
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig.
5. Nærhedsprincippet
Ikke relevant.
6. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret.
7. Statsfinansielle konsekvenser
Sagen har ingen statsfinansielle konsekvenser, idet Danmark ikke deltager i bank-
unionen på nuværende tidspunkt. Vælger Danmark at deltage i bankunionen fra et
tidspunkt i løbet af i overgangsperioden 2016-23, vil Danmark skulle etablere en
kreditlinje til Danmarks nationale afdeling i SRF. Størrelsen heraf vil skulle svare
til det samlede bidrag fra de danske institutter til SRF. I takt med at midlerne i
SRF bygges op, reduceres midlerne til rådighed under kreditlinjen.
I medfør af BRRD skal alle EU-lande etablere en national sektorfinansieret afvik-
lingsformue, der for Danmarks vedkommende vil udgøre i størrelsesordenen 8-9
mia. kr. Hvis Danmark deltager i det styrkede banksamarbejde, vil bidraget fra de
danske institutter til SRF formentlig være i samme størrelsesorden. Brofinansie-
ringen vil i givet fald skulle være finanspolitisk neutral over tid, jf. ovenfor.
8. Samfundsøkonomiske konsekvenser
Brofinansiering til SRF fra de deltagende lande må forventes at have positive sam-
fundsøkonomiske konsekvenser for Danmark, uanset om Danmark deltager i
bankunionen eller ej, da den må forventes at bidrage til finansiel og økonomisk
stabilitet. Brofinansiering har ikke i sig selv erhvervsøkonomiske konsekvenser i
Danmark, uanset om Danmark deltager i bankunionen eller ej.
9. Høringer
Sagen har ikke været i ekstern høring.
10. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Landene har på ECOFIN den 6. oktober 2015 konkluderet, at brofinansiering til
SRF fra 1. januar 2016 skal have form af individuelle kreditlinjer. Flere lande læg-
ger vægt på tidligere indførelse af den permanente backstop. Andre lande lægger
vægt på individuelle løsninger ift. brofinansiering og som udgangspunkt en fast-
holdelse af den oprindelige tidsplan for den permanente backstop. Det er muligt,
at landene vil kunne opnå enighed om en betinget overgang fra individuelle kre-
ditlinjer til den permanente backstop på et tidspunkt før 2024.
18
ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 41: Samlenotat om rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015
11. Regeringens generelle holdning
Danmark vil først skulle stille offentlig midlertidig brofinansiering til rådighed i
bankunionen, såfremt Danmark vælger at deltage.
Fra dansk side har man arbejdet intenst for at sikre, at ikke-eurolande har mulig-
hed for at deltage i bankunionen på lignende vilkår som eurolande. Ligebehand-
ling vurderes at være opnået i bankunionens nuværende konstruktion. Fra dansk
side arbejdes nu på også at sikre ligebehandling, når det gælder offentlig brofinan-
siering i overgangsperioden og den permanente offentlige backstop.
Regeringen støtter en løsning i overgangsperioden fra 1. januar 2016 med indivi-
duelle formelle kreditlinjer fra hvert deltagende land til deres respektive nationale
afdelinger i den fælles afviklingsfond (SRF). En løsning med individuelle kreditlin-
jer fra de enkelte deltagende lande sikrer således også ligebehandling mellem euro-
lande og deltagende ikke-eurolande.
Regeringen kan ift. den permanente backstop acceptere et eventuelt kompromis,
der indebærer en betinget overgang til den permanente backstop før 2024, og kan
acceptere en ESM-løsning for eurolandene. Der lægges i den forbindelse vægt på,
at der findes en supplerende løsning for ikke-eurolande, der sikrer ligebehandling i
overensstemmelse med den tidligere erklæring fra ECOFIN.
12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Samlenotat om sagen er tidligere forelagt Folketingets Europaudvalg forud for
ECOFIN d. 6. oktober 2015.
19