L 3 Forslag til lov om ændring af lov om social pension.
(Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2014-15 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-07-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 03-07-2015
Betænkning afgivet 19-08-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-08-2015
3. behandlet, vedtaget 26-08-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovforslaget handler om harmonisering af reglerne om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension for personer, som har fået opholdstilladelse efter §§ 7 og 8 i udlændingeloven, med reglerne for opgørelse af bopælstid for øvrige udlændinge og danskere, der har haft ophold i andre lande. Formålet med lovforslaget er, at flygtninge ikke skal optjene folkepension efter gunstigere regler end andre, som har haft bopæl i udlandet.

Med lovforslaget afskaffes flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepension. Dermed omfattes flygtninge af de samme principper, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. Flygtninge, der ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension, kan efter en konkret individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Afstemning:
Vedtaget 51 stemmer for forslaget (DF, V, LA, KF) 49 stemmer imod forslaget (S, EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget