Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling)
SUU Alm.del Bilag 17
Offentligt
1538418_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 29. juli 2015
Enhed: Sundhedsjura og lægemid-
delpolitik
Sagsnr.: 1302452
Dok. nr.: 1743843
Kære medlemmer af Sundheds- og Ældreudvalget
Som led i en række politiske initiativer som opfølgning på Sundhedsstyrelsens notat
af 26. juni 2013 om omskæring af drenge oprettede Statens Serum Institut den 1. ja-
nuar 2014 et centralt register for rituelle omskæringer af drenge, da omskæringer ud-
ført i hjemmet hidtil ikke var blevet registreret.
Ministeriet har gjort mig bekendt med, at registret er anmeldt til Datatilsynet, men at
Datatilsynet fortsat behandler anmeldelsen af dette register og er i dialog med Sta-
tens Serum Institut med spørgsmål til registret, idet formålet med registreringen ikke
står Datatilsynet klart.
Da Statens Serum Institut endnu ikke har modtaget en udtalelse fra Datatilsynet på
baggrund af anmeldelsen af registeret, er behandlingen af personoplysninger ikke i
overensstemmelse med reglerne om anmeldelse i persondataloven. Registret er så-
ledes ikke endeligt godkendt til brug. Idet Statens Serum Institut i øjeblikket indsam-
ler personoplysninger til et endnu ikke godkendt register, hvormed databehandlingen
hos Statens Serum Institut som udgangspunkt ikke er lovlig, har jeg derfor besluttet,
at indsamlingen af data skal indstilles indtil videre.
Sundheds- og Ældreministeriet vil sende et brev til Lægeforeningen, Foreningen for
Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vedrørende beslutningen.
Jeg vil endelig foreslå, at ovenstående drøftes på et snarligt møde i Sundheds- og Æl-
dreministeriet.
Med venlig hilsen
Sophie Løhde