Retsudvalget 2014-15 (2. samling)
REU Alm.del Bilag 71
Offentligt
1547239_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
18. september 2015
Politikontoret
Esben Haugland
2015-100-0063
1728664
Til Folketingets Retsudvalgs orientering oversendes vedlagt en underret-
ning fra Københavns Politi om den såkaldte Tibet-sag, som Justitsministe-
riet har modtaget fra Rigspolitiet.
Som det fremgår af underretningen, er Københavns Politi blevet opmærk-
som på, at det af en lydoptagelse af radiokommunikationen mellem en pa-
trulje og KSN (Københavns Politis kommandocentral) den 15. juni 2012
kl. 20.04 fremgår, at der fra KSN gives besked om at fratage nogle perso-
ner et flag.
Som det ligeledes fremgår af Københavns Politis underretning, er der såle-
des nu fremkommet oplysninger, der peger på, at fratagelsen af et tibe-
tansk flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012 efter det fore-
liggende må antages at være sket på baggrund af en konkret instruks her-
om til den pågældende patrulje. Det bemærkes i underretningen, at der
fortsat ikke er fremkommet oplysninger om, at der i forbindelse med stats-
besøget af Københavns Politi mere generelt er givet instrukser om frata-
gelse af tibetanske flag.
Det bemærkes, at Københavns Politi har oplyst over for Justitsministeriet,
at man på baggrund af erfaringerne fra statsbesøget i 2012 har haft fokus
på at sikre, at den enkelte medarbejder nøje instrueres om, at lovlige akti-
viteter, der ikke forstyrrer den offentlige orden og sikkerhed, ikke må for-
hindres, og at deltagere i demonstrationer derfor heller ikke må fratages
uskadelige effekter.
Søren Pind
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk