Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Andreas Steenberg (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 24.04.2015. Fremme 28.04.2015. Forhandling 22.05.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Andreas Steenberg (RV), Per Clausen (EL) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Villum Christensen (LA) og Mikkel Dencker (DF)).
Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.).
Af udenrigsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 26.03.2015. 1. behandling 07.04.2015. Betænkning 21.04.2015. 2. behandling 12.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber og forskellige andre love og om ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører. (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 21.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven. (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 27.02.2015. 2. omtryk. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 21.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 14.04.2015. Betænkning 07.05.2015. 2. behandling 21.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 26.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 12.05.2015. 2. behandling 19.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager m.v.).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 16.04.2015. Betænkning 19.05.2015. 2. behandling 21.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 22.05.2015).
Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 16.04.2015. Betænkning 12.05.2015. 2. behandling 21.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på Storebæltsbroen.
Af Merete Riisager (LA) m.fl.
(Fremsættelse 29.01.2015. 1. behandling 11.03.2015. Betænkning 21.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 14.04.2015. Betænkning 21.05.2015).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 15.04.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 21.05.2015).
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 15.04.2015. 1. behandling 24.04.2015. Betænkning 21.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 09.04.2015. Betænkning 19.05.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 29.04.2015. 1. behandling 07.05.2015. Betænkning 21.05.2015).
Forslag til ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 29.04.2015. 1. behandling 07.05.2015. Betænkning 21.05.2015).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.04.2015. 1. behandling 21.04.2015. Betænkning 21.05.2015).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. (Præcisering af delegationsbestemmelser, befordringsordninger, offentliggørelse af påbud om sundhedsmæssige krav, ophævelse af betegnelsen embedslægeinstitutioner m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 29.01.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 19.05.2015).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 26.03.2015. 1. behandling 28.04.2015. Betænkning 19.05.2015).
Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 08.04.2015. 1. behandling 14.04.2015. Betænkning 20.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 08.04.2015. 1. behandling 14.04.2015. Betænkning 20.05.2015).
Forespørgsel til forsvarsministeren om behov for anskaffelse af nye kampfly.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 07.04.2015. Fremme 09.04.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 28. maj 2015.
Forslag til folketingsbeslutning om højere støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.
Af Rosa Lund (EL) og Henning Hyllested (EL).
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af praktikpladser.
Af Rosa Lund (EL) og Christian Juhl (EL).
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om afstemninger om skolelukninger.
Af Rosa Lund (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere.
Af Brian Mikkelsen (KF) og Mike Legarth (KF).
(Fremsættelse 08.04.2015).
Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om statslige og kommunale virksomheder for lønmodtagere med funktionsnedsættelse.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.02.2015).
Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om en stormoské i København.
Af Martin Henriksen (DF) og Christian Langballe (DF).
(Anmeldelse 15.04.2015. Fremme 17.04.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 28. maj 2015.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0