1) Udvidet spørgetime med statsministeren.
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 04.02.2015. 1. behandling 27.02.2015. Betænkning 30.04.2015. 2. behandling 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 18.02.2015. 1. behandling 27.02.2015. Betænkning 30.04.2015. 2. behandling 07.05.2015).
Forslag til jernbanelov.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 11.03.2015. 1. behandling 26.03.2015. Betænkning 05.05.2015. 2. behandling 07.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen).
(Fremsættelse 26.02.2015. 1. behandling 20.03.2015. Betænkning 22.04.2015. 2. behandling 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Særlig regulering i arkivloven af Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD)).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 08.04.2015. Betænkning 06.05.2015. 2. behandling 07.05.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om at indstille forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i EU.
Af Pia Adelsteen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.01.2015. 1. behandling 10.03.2015. Betænkning 30.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2013.
(Forslaget som fremsat (i betænkning) 21.04.2015. Anmeldelse (i salen) 24.04.2015. 1. behandling 08.05.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse for digital selvbetjening.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 06.02.2015. 1. behandling 07.04.2015. Betænkning 21.04.2015).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 19.02.2015. 1. behandling 27.02.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 19.03.2015. 1. behandling 26.03.2015. Betænkning 06.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 09.04.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 25.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 19.02.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.).
Af udenrigsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 26.03.2015. 1. behandling 07.04.2015. Betænkning 21.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 26.03.2015. 1. behandling 10.04.2015. Betænkning 05.05.2015).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 08.04.2015. 1. behandling 14.04.2015. Betænkning 07.05.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning. (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 18.03.2015. 1. behandling 24.03.2015. Betænkning 30.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget.
(Forslag som fremsat (i betænkning) 06.05.2015. Anmeldelse (i salen) 08.05.2015).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 29.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 29.04.2015).
Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 22.04.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne tilladelsen til, at SKAT uden dommerkendelse kan gå ind i private haver.
Af Brian Mikkelsen (KF), Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF) og Ole Birk Olesen (LA).
(Fremsættelse 18.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om afgift på brændeovne i kollektivt energiforsynede områder.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 27.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod gmo-dyrkning i Danmark.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.03.2015).
Forespørgsel til udenrigsministeren om befolkningers ret til selvbestemmelse.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. maj 2015.
Forespørgsel til udenrigsministeren om det armenske folkedrab.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 19. maj 2015.
EFTER 2. BEHANDLING AF L 163 FORVENTES EN AFBRYDELSE AF MØDET. ET NYT MØDE BEGYNDER EFTER 5-10 MINUTTER MED 3. BEHANDLING AF L 163 SAMT DEN RESTERENDE DEL AF DAGSORDENEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0