Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om familiepolitik.
Af Trine Mach (SF) og Rosa Lund (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015).
Forespørgsel til udenrigsministeren om befolkningers ret til selvbestemmelse.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om økonomisk udvikling og beskæftigelse i Europa og en løsning på gældsspørgsmålet i de EU-lande, der er hårdest ramt af krisen.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 17.03.2015).
Forespørgsel til udenrigsministeren om det armenske folkedrab.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 17.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ophævelse af revisionsklausul).
Af kirkeministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 25.02.2015. 2. behandling 17.03.2015).
Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven. (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 16.01.2015. Betænkning 26.02.2015. 2. behandling 17.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 26.11.2014. 1. behandling 04.12.2014. Betænkning 26.02.2015. 2. behandling 17.03.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 10.03.2015. 2. behandling 17.03.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Ingen prækvalifikation af nye uddannelser ved sammenlægning af eksisterende uddannelser).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 10.03.2015. 2. behandling 17.03.2015).
Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lign. sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 28.01.2015. 1. behandling 17.02.2015. Betænkning 11.03.2015. 2. behandling 17.03.2015).
Forslag til lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 10.12.2014. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 26.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 21.01.2015. 1. behandling 29.01.2015. Betænkning 10.03.2015. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 26.02.2015).
Forslag til lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for chikane mod offentligt ansatte tjenestemænd i fritiden m.v.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF).
(Fremsættelse 27.01.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om indtægtsregulering af bøder.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Kollektive bofællesskaber).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 11.03.2015).
Forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet.
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 11.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge, hvordan børn og unge med særlige behov kan sikres et friere skolevalg.
Af Anni Matthiesen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Merete Riisager (LA) og Daniel Rugholm (KF) m.fl.
(Fremsættelse 06.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber samt forskellige andre love samt ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører. (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 25.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven. (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 27.02.2015. 2. omtryk).
Justitsministerens redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen.
(Anmeldelse 25.02.2015. Redegørelse givet 25.02.2015. Meddelelse om forhandling 25.02.2015).
PUNKT 1-4 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0