Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om at fastholde mennesker med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet.
Af Jane Heitmann (V) og Hans Andersen (V).
(Anmeldelse 17.02.2015).
Forespørgsel til kulturministeren om relation mellem sport og politik ved store sportsbegivenheder.
Af Uffe Elbæk (UFG).
(Anmeldelse 17.02.2015).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljøindsatsen.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Christian Juhl (EL).
(Anmeldelse 08.10.2014. Fremme 10.10.2014. Forhandling 17.02.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Eigil Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Peter Juel Jensen (V), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV) og Charlotte Dyremose (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Mulighed for indgåelse af aftale om grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af dispensation bl.a. for ikkekommunalbestyrelses-/ikkeregionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 28.11.2014. Betænkning 22.01.2015. 2. behandling 05.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 13.11.2014. 1. behandling 11.12.2014. Betænkning 05.02.2015. 2. behandling 17.02.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi. (Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 27.11.2014. 1. behandling 05.12.2014. Betænkning 05.02.2015. 2. behandling 17.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 11.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 05.02.2015. 2. behandling 17.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 04.02.2015. 2. behandling 17.02.2015).
Forslag til lov om kontantydelse.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 14.01.2015. 1. behandling 20.01.2015. Betænkning 04.02.2015. 2. behandling 17.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 17.12.2014. 1. behandling 16.01.2015. Betænkning 16.02.2015. 2. behandling 17.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om strafforfølgelse for deltagelse i væbnet konflikt med danske styrker i udlandet.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 19.12.2014. 1. behandling 16.01.2015. Betænkning 16.02.2015).
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. (Forbrugerklageloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 28.01.2015).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. (Præcisering af delegationsbestemmelser, befordringsordninger, offentliggørelse af påbud om sundhedsmæssige krav, ophævelse af betegnelsen embedslægeinstitutioner m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 29.01.2015).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven. (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 05.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende.
Af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 19.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, vilkår for etablering og drift og sagsbehandling).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 29.01.2015).
PUNKT 1 OG 2 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0