1) Spørgetime med statsministeren.
2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Doris Jakobsen (SIU).
3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget.
Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det Blå Danmark.
Af Hans Kristian Skibby (DF) og Dennis Flydtkjær (DF).
(Anmeldelse 11.12.2014).
Forslag til lov om Den Danske Naturfond.
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 19.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere med fordelingsmålere, ændring af klageregler m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om offentlige veje m.v.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 14.11.2014. 1. behandling 28.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love. (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning 09.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 19.11.2014. 1. behandling 02.12.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 18.11.2014. Betænkning 09.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 19.11.2014. 1. behandling 02.12.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 11.12.2014).
Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 13.11.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 05.11.2014. 1. behandling 02.12.2014. Betænkning 10.12.2014. Ændringsforslag nr. 5 og 6 af 15.12.2014 uden for betænkningen af skatteministeren (Benny Engelbrecht)).
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 19.11.2014. 1. behandling 25.11.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 19.11.2014. 1. behandling 02.12.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 18.11.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 18.11.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 12.11.2014. 1. behandling 18.11.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Enlig forsørger-sats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 19.11.2014. 1. behandling 02.12.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 19.11.2014. 1. behandling 02.12.2014. Betænkning 10.12.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for året 2013.
(Fremsat i betænkning fra Retsudvalget 11.12.2014. Anmeldelse (i salen) 12.12.2014).
PUNKT 24 OG 25 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0