1) Udvidet spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om travlheden på landets fødeafdelinger.
Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).
(Anmeldelse 27.11.2014).
Forespørgsel til kulturministeren om DR UnderholdningsOrkestret. (Hasteforespørgsel).
Af Alex Ahrendtsen (DF) og Morten Marinus (DF).
(Anmeldelse 28.11.2014).
Forespørgsel til udenrigsministeren om ISIL, Tyrkiets relation til ISIL og Danmarks relation til Tyrkiet.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Anmeldelse 21.10.2014. Fremme 23.10.2014. Forhandling 28.11.2014. Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 8 af Søren Pind (V), John Dyrby Paulsen (S), Søren Espersen (DF), Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF)).
Forespørgsel til skatteministeren om skattely.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Frank Aaen (EL).
(Anmeldelse 07.11.2014. Fremme 11.11.2014. Forhandling 27.11.2014. Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Torsten Schack Pedersen (V), Astrid Krag (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Frank Aaen (EL), Brian Mikkelsen (KF) og Uffe Elbæk (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Ole Birk Olesen (LA)).
Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 06.11.2014. Betænkning 18.11.2014. 2. behandling 20.11.2014).
Forslag til lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 20.11.2014. 2. behandling 25.11.2014).
Forslag til lov om dansk turisme.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 20.11.2014. 2. behandling 25.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Forholdsmæssig fordeling af formandsposter i de stående udvalg m.v.).
Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V), Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Camilla Hersom (RV), Jonas Dahl (SF), Stine Brix (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Brian Mikkelsen (KF).
(Fremsættelse 07.11.2014. 1. behandling 20.11.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 27.11.2014).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 19.11.2014).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 23.10.2014. Betænkning 27.11.2014).
Forslag til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 27.11.2014).
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 26.11.2014. Ændringsforslag nr. 1 af 01.12.2014 uden for betænkningen af Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 30.10.2014. 1. behandling 11.11.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. (Styrkelse af vildtudbytteindberetning m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 04.11.2014. Betænkning 20.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 21.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om ferie. (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 08.10.2014. 1. behandling 21.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 09.10.2014. 1. behandling 21.10.2014. Betænkning 26.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Enlig forsørger-sats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 19.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 19.11.2014).
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 05.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht).
(Fremsættelse 19.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
(Fremsættelse 19.11.2014).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 19.11.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2014).
Forslag til folketingsbeslutning om kørsel i hashpåvirket tilstand.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Jonas Dahl (SF).
(Fremsættelse 22.10.2014).
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 10 OG 11 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0