Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490595_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 9 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 9 (L 94)
Forbuddet mod gødskning og sprøjtning vil medføre væsentligt forøgede udgifter i
kommunerne. Hvordan vil ministeren sikre, at Naturplan Danmark ikke vil blive
for omkostningsfuld og lede til øget bureaukrati i kommunerne?
Svar
Det foreslåede forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer
medfører en forenkling af administrationen for kommunerne. Det skyldes, at
kommunerne på de fleste § 3-beskyttede arealer kun skal påse, om forbuddet
overholdes.
I dag skal kommunerne først fastlægge den hidtidige lovlige drift på det
pågældende §3-areal og derefter påse, om driften forsat er i overensstemmelse
med den hidtidige lovlige drift. Det er således i dag forskelligt fra areal til areal,
hvilken drift der er tilladt, hvilket vanskeliggør kommunernes tilsynsopgave.
Hvis en lodsejer er i tvivl om, hvorvidt et areal er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, kan lodsejeren få svar herpå fra kommunen via en
forespørgselsordning.
Naturstyrelsen har netop foretaget en større opdatering af den vejledende
registrering af § 3-beskyttede områder, sådan at kommunerne nu har et rigtig godt
værktøj i forbindelse med forespørgsler.
Såvel den opdaterede vejledende registrering som det foreslåede forbud mod
gødskning og sprøjtning vil kunne betyde, at kommunerne i en periode vil
modtage flere forespørgsler end sædvanligt. Det er dog min opfattelse, at udsving i
antallet af henvendelser generelt ligger inden for rammerne af kommunernes
eksisterende opgave med varetagelsen af naturbeskyttelseslovens § 3, og at det
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
primært er den nye vejledende registrering der må formodes at medføre øgede
henvendelser til kommunerne. Dette særligt set i lyset af, at forbuddet forslås først
at skulle gælde fra den 1. september 2017.
En eventuel stigning i antallet af forespørgsler som følge af forbuddet mod
gødskning og sprøjtning skal sammenholdes med den forenkling af kommunernes
tilsynsopgave som forbuddet også medfører, jf. ovenfor.
I forhold til det anførte i spørgsmål nr. 11 (L 94) om kommunernes opgave med at
føre tilsyn med, om der sprøjtes i overgangszonen, adskiller opgaven sig ikke fra
den opgave kommunerne har i dag med at fastslå beskyttede arealers beliggenhed
og udstrækning.
Som det fremgår af lovforslaget er adgangen for kommunerne til at dispensere til
enkeltforanstaltninger med sprøjtning mod invasive ikke-hjemmehørende arter
mv. isoleret set en ny bestemmelse. Men i mange tilfælde vil sprøjtning på § 3-
beskyttede arealer allerede i dag forudsætte, at kommunen meddeler dispensation,
fordi sprøjtning medfører en tilstandsændring. Det er derfor kun sprøjtning, der er
en fortsættelse af en hidtidig lovlig drift på arealet, som i dag kan ske uden
dispensation.
Det er derfor min opfattelse, at det foreslåede forbud mod gødskning og sprøjtning
på § 3-beskyttede arealer samlet set ikke vil medføre væsentlige administrative
eller økonomiske konsekvenser for kommunerne.
For så vidt angår forslaget om Grønt Danmarkskort fremgår det af lovforslaget, at
forslaget forventes at indebære øgede administrative konsekvenser for
kommunerne. Planlægning for og herunder udpegning af egnede områder i et
Grønt Danmarkskort baserer sig dog i høj grad på eksisterende viden i
kommunerne og bygger ovenpå den hidtidige planlægning for
naturbeskyttelsesinteresserne og økologiske forbindelser samt øvrige planemner,
som varetager naturinteresser.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
2