Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490589_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar stillet følgende spørgsmål nr. 8 til
L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt
Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven
m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen
(V).
Spørgsmål nr. 8 (L. 94)
Er ministeren enig i og vil ministeren kommentere på følgende scenarie, som
opstår, hvis ny natur giver anledning til restriktioner i forbindelse med
revurderingen af husdyrsgodkendelser efter 8 år: Hvis der udvikler sig ny kategori
1 eller kategori 2 natur, så vil der blive stillet krav om total-deposition ift.
ammoniakudledningen fra bedriften. I praksis vil landmanden sandsynligvis få
stillet krav om, at han skal leve op til kravet indenfor en årrække (15-30 år), og
hvis han derefter ikke kan leve op til kravene, skal bedriften afvikles. I relation til
Grønt Danmarkskort kan det derfor blive en alvorlig hæmsko for
husdyrproduktionen, hvis der kommer flere nye naturområder, eller hvis
eksisterende små naturområder sammenbindes eller udvides, så de får status af
kategori 2?
Svar
Kommunerne skal også efter gældende regler planlægge for både eksisterende og
ny natur. Fx udpeger kommunerne skovrejsningsområder og grønne korridorer,
som indtegnes på kort i kommuneplanen. Der skabes også allerede i dag ny natur
fx i form af naturgenopretningsprojekter, vådområdeprojekter og skovrejsning.
Grønt Danmarkskort ændrer ikke herpå, men skaber en strategisk ramme for
fremtidens naturindsats på tværs af kommunegrænser.
De gældende ammoniakregler betyder, at al ny ammoniakfølsom natur i princippet
kan føre til skærpede vilkår til driften eller deciderede afslag på ansøgning om fx
udvidelse af husdyrbrug. Dette gælder uanset, om Grønt Danmarkskort vedtages
eller ej.
Grønt Danmarkskort skal bidrage med et samlet, strategisk overblik over
eksisterende og potentiel natur, så naturindsatsen kan målrettes dér, hvor den får
størst effekt. Det vil efter min opfattelse være til gavn - ikke alene for naturen -
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
men også for landbruget, som i relation til fremtidige investeringer bedre kan
forudse, hvor kommunen vil planlægge for natur, og hvor det derfor må forventes,
at der kan blive tale om etablering af ny natur.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 6 og 7.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
2