Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490591_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar stillet følgende spørgsmål nr. 7 til
L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt
Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven
m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen
(V).
Spørgsmål nr. 7 (L. 94)
Vil ministeren bekræfte, at udvikling af ny natur også kan give anledning til
restriktioner i forbindelse med revurderinger af husdyrgodkendelser efter 8 år?
Svar
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 6.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk