Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490587_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar stillet følgende spørgsmål nr. 6 til
L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt
Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven
m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen
(V).
Spørgsmål nr. 6 (L. 94)
Ministeren forholder sig ikke til, at udlægning af ny natur kan give anledning til
restriktioner på sigt. Vil ministeren kommentere på høringssvar fra Landbrug
og Fødevarer s. 5-8, vedrørende konsekvenserne ved udlægning af ny natur?
Svar
Landbrug & Fødevarer rejser på de pågældende sider i deres høringsnotat to
problemstillinger. For det første: ”Betydning af ny natur for erhvervets fremtidige
udviklingsmuligheder” og for det andet: ”Betydningen af kommunens pligt til at
virke for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed, jf. planlovens § 12, stk. 1.”
Landbrug & Fødevarer anfører i deres høringssvar bekymring for, at
ammoniakreglerne kan blive en alvorlig hæmsko for udvikling af
husdyrproduktionen, hvis der som en konsekvens af Grønt Danmarkskort kommer
flere nye naturområder, eller hvis eksisterende små naturområder sammenbindes
eller udvides.
Det følger af de gældende regler om husdyrbrug, at kommunerne i
miljøgodkendelser af husdyrbrug skal vurdere ammoniakpåvirkningen fra
husdyrbruget på nærliggende sårbare naturområder, herunder særligt Natura
2000-områder.
Det bemærkes hertil, at Grønt Danmarkskort ikke medfører ændringer i
husdyrgodkendelsesloven og administrationen heraf. Det er på den baggrund
Miljøministeriets vurdering, at udpegning af potentiel ny natur i medfør af Grønt
Danmarkskort ikke i sig selv udløser skærpede ammoniakkrav over for
godkendelsespligtige husdyrbrug.
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ny natur, som opstår, vil på sigt kunne få betydning for krav til et husdyrbrugs
ammoniakpåvirkning i forbindelse med ansøgning om fx udvidelse af
husdyrbruget. Det gælder uanset, om naturen opstår som følge af Grønt
Danmarkskort eller under de nugældende regler. Og det er kun tilfældet, hvis den
nye natur, har eller udvikler en sårbarhed, som gør, at den er omfattet af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afgrænsning af ammoniakfølsom natur.
Det er endvidere en forudsætning for, at der kommer ny natur på
landbrugsarealer, at lodsejeren ønsker, at der opstår natur på ejendommen.
Lovforslaget pålægger således ingen forpligtelser for lodsejere, hvis jorder ligger
inden for udpegningen, til at etablere ny natur.
Det skal her understreges, at det vil tage mange år, før ny natur kan udvikle sig til
sårbar natur, fx tager det en årrække før et landbrugsareal kan vokse sig ind i en
naturtilstand, som gør at arealet er følsomt for ammoniak. Meget ny natur vil ikke
være omfattet af husdyrbekendtgørelsens regler om ammoniakfølsom natur, fx
ferske enge og strandenge.
For så vidt angår det andet spørgsmål henvises til besvarelsen af alm. del
spørgsmål 135 og det tilhørende notat om Retsvirkning af Grønt Danmarkskort.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
2