Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1488777_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01325
Den 22. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 16. januar stillet følgende spørgsmål nr. 5 til
L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt
Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven
m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen
(V).
Spørgsmål nr. 5 (L 94)
Hvad er sammenhængen mellem det Grønne Danmarkskort og det nationale
skovprogram? – vil det nationale skovprogram betyde, at dele af kommunernes
arbejde med at udarbejde Grønt Danmarkskort må gå om, når det nationale
skovprogram bliver lanceret.
Svar
Det nationale skovprogram er miljøministerens strategi for udviklingen af de
danske skove. Der er ingen direkte sammenhæng mellem det kommende
skovprogram og Grønt Danmarkskort, og Grønt Danmarkskort vil dermed ikke
skulle gå om, når skovprogrammet lanceres, al den stund at skovprogrammet
lanceres i foråret 2015, og Grønt Danmarkskort skal indarbejdes i
kommuneplanerne for 2017. Men nogle af initiativerne i det kommende
skovprogram vil kunne understøtte Grønt Danmarkskort.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk