Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1488775_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 22. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 16. januar stillet følgende spørgsmål nr. 4 til
L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt
Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven
m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen
(V).
Spørgsmål nr. 4 (L. 94)
Vil ministeren redegøre for status på det nationale skovprogram. Hvornår
forventer ministeren, at programmet præsenteres?
Svar
Arbejdet med det nationale skovprogram er godt i gang, og jeg forventer at lancere
det nye skovprogram i løbet af foråret 2015.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk