Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1488770_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 22. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 16. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr.
3 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen
(DF).
Spørgsmål nr. 3 (L 94)
Vil ministeren forklare, hvorfor der gøres forskel på økologiske landmænd og
konventionelle landmænd, for så vidt angår gødskning i § 3-områder? Påvirker
gødskning fra økologiske landmænd ikke miljøet?
Svar
Gødskning fra økologiske husdyr påvirker miljøet på samme måde som gødskning
fra konventionelle husdyr, f.eks. i form af tilførsel af kvælstof.
Når arealer, der anvendes til afgræsning for økologiske husdyr, alligevel foreslås
undtaget fra forbuddet, skyldes det regeringens målsætning om at fordoble det
økologiske areal i 2020 og de særlige krav, der stilles til at dyrene går ude og
græsser en stor del af året. Undtagelsen er altså ikke begrundet i naturfaglige
hensyn.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk