Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490716_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 25 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 25 (L 94)
I bemærkningerne til L 94 anslås, at gødningsforbuddet vil berøre ca. 36.400 ha.
ferske enge og strandenge, hvor gødskning kan være tilladt. Hvordan er
ministeriet kommet frem til resultatet på 36.400 ha.? I forlængelse af dette bedes
ministeren præsentere mellemregningerne bag resultatet
Svar
Jeg har forelagt spørgsmålet for Naturstyrelsen, som har oplyst følgende, hvilket
jeg kan henholde mig til:
”De ca. 36.400 ha er estimeret på baggrund af en række GIS-analyser. Analyserne
er foretaget på bagrund af NaturErhvervstyrelsens (markkort-)data fra 2013, som
indeholder oplysninger om, hvilken afgrødetype der er anmeldt for de enkelte
arealer ifm. ansøgning om landbrugsstøtte. Til hver afgrødetype knytter der sig en
kvælstofnorm. Da der ikke findes tilgængelige landsdækkende
data for tildelingen af gødning på mark-niveau, er kvælstofnormen lagt til grund
for, at arealet potentielt tildeles gødning, og at et forbud mod gødskning dermed
vil kunne have en erhvervsøkonomisk konsekvens. Markkort-datasættet er
derefter blevet sammenkørt med data over de vejledende registrerede § 3-
beskyttede arealer (fra ultimo november 2014).
Der er lagt til grund for analysen, at der i forvejen gælder et forbud mod at gøde
naturtyperne hede og mose (jf. bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven) og i
praksis også overdrev, hvorfor disse naturtyper er udeladt af beregningen af de
erhvervsøkonomiske konsekvenser. Ligeledes er de gældende randzonearealer
(data fra ultimo 2014) ikke regnet med, da der også her gælder et forbud mod at
gøde. Økologiske arealer anvendt til afgræsning er også udeladt, da disse arealer i
lovforslaget foreslås undtaget, hvorfor forbuddet ikke vil medføre et driftstab på
disse arealer. Endelig er visse afgrødetyper udeladt af analyserne, da disse ikke er
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forenelige med, at der skulle være beskyttet § 3-natur (fx vårbyg og vinterhvede)
samt arealer omfattet af Tøndermarksloven, som jf. lovforslaget er undtaget fra
forbuddet.”
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
2