Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490714_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 24 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 24 (L 94)
Hvorfor er Tøndermarsken udtaget af reglerne omkring § 3 jorde i L 94? I den
forbindelse bedes ministeren redegøre for de særlige forhold som gør, at
Tøndermarsken udtages når eks. Ballummarsken ikke udtages af reglerne.
Svar
Siden 1988 har der eksisteret en særlig lov om beskyttelse af de ydre koge i
Tøndermarsken (Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i
Tøndermarsken, LBK nr. 940 af 3. juli 2013). Det er i denne lov præcist defineret,
bl.a. i kortbilag, hvilke arealer den omfatter. I Tøndermarskloven er der taget
stilling til, i hvilket omfang de omfattede omdriftsarealer må omlægges, gødes og
sprøjtes og derfor er disse undtaget fra naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2 nr. 4 om
forbud mod ændringer i tilstanden af ferske enge (Bekendtgørelse nr. 361 af 4. juni
1993). Dette forhold er beskrevet i bemærkningerne til L 94.
Det foreslåede forbud mod gødskning og sprøjtning gælder for arealer, der er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 og 3. Da Tøndermarsken, jf. de
nævnte regler, ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 eller 3, er
arealerne heller ikke omfattet af det foreslåede forbud mod gødskning og
sprøjtning.
Ballummarsken er ikke omfattet af tilsvarende særregler og omfattes derfor af de
generelle regler i naturbeskyttelseslovens § 3 og dermed det foreslåede forbud.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk