Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490710_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar stillet følgende spørgsmål nr. 22
til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter
ønske fra Anni Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 22 (L 94)
Af Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som
foreslået i L 94” af 11. december 2014 (jf. svar på MIU alm. del spørgsmål 135)
fremgår, at det i sager efter husdyrloven vil det ikke være Det grønne
Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen, der
sætter rammerne for kommunernes administration. Af bilag 3 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår, at kommunen i sin vurdering af,
om der skal stilles ammoniakkrav til et kategori 3 naturområde, skal inddrage
følgende kriterier: ”Det aktuelle områdes status i kommuneplanen – herunder om
det aktuelle område er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige
værdifulde naturområder, ... samt kommuneplanens retningslinjer for
varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne…”. Kan ministeren bekræfte, at
kommunen i forbindelse med vurderingen efter bilag 3, ikke skal inddrage, at et
eksisterende naturareal indgår i det Grønne Danmarkskort, og at udpegningen
således ikke får betydning for kommunernes behandling af sager efter
husdyrloven. Kan ministeren ligeledes bekræfte, at områder udpeget til potentiel
natur i medfør af et Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til områder ”omfattet
af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, …samt
kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af
naturbeskyttelsesinteresserne…”?
Hvordan stemmer dette overens med Naturstyrelsens notat?
Kan ministeren bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et
Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til arealer med ”særlige
naturbeskyttelsesinteresser”, og at udpegningen derved ikke vil have betydning i
forbindelse med behandling af sager efter husdyrloven?
Svar
Husdyrgodkendelsesreglerne sondrer mellem 3 kategorier af ammoniakfølsom
natur. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at kommunerne for
kategori 3-natur i forbindelse med ansøgning om fx udvidelse af husdyrbruget kan
fastsætte krav til husdyrbrugets merbelastning med ammoniakpåvirkning ud fra
en konkret vurdering.
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Det er centralt i kommunens vurdering af, hvorvidt der kan stilles krav til kategori
3-natur, at der er tale om eksisterende værdifuld natur, hvor det kan være vigtigt
for at fastholde denne værdifulde eksisterende natur, at en merbelastning med
ammoniak begrænses. Det ændrer eller tilføjer udpegningen af Grønt
Danmarkskort ikke noget nyt til.
Det kan således bekræftes, at kravet i husdyrgodkendelsesreglerne indebærer, at
kommunerne skal forholde sig til eksisterende natur og således ikke skal stille krav
i forhold til Grønt Danmarkskort og potentiel ny natur.
Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 21.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
2