Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490766_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar stillet følgende spørgsmål nr. 21
til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter
ønske fra Anni Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 21 (L 94)
Af Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som
foreslået i L 94” af 11. december 2014 (jf. svar på MIU alm. del spørgsmål 135)
fremgår, at det i sager efter husdyrloven vil det ikke være Det grønne
Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen, der
sætter rammerne for kommunernes administration. I
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 38, står imidlertid, at
kommunalbestyrelsen i behandling af sager efter samme bekendtgørelses §§ 28 –
37 skal sikre, at det anmeldte ikke er i strid med områder, der i kommuneplanen er
udpeget med ”særlige naturbeskyttelsesinteresser”. Hvordan stemmer dette
overens med Naturstyrelsens notat?
Kan ministeren bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et
Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til arealer med ”særlige
naturbeskyttelsesinteresser”, og at udpegningen derved ikke vil have betydning i
forbindelse med behandling af sager efter husdyrloven?
Svar
Kommunerne skal efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38, stk. 2, i
forbindelse med bl.a. ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug vurdere, at
udvidelsen ikke vil være i strid med beskyttelsen af bl.a. ”særlige
naturbeskyttelsesinteresser”.
”Særlige naturbeskyttelsesinteresser” indgår i planlovens § 11 a, nr. 13, hvorefter
kommunerne skal fastsætte retningslinjer for ”varetagelsen af
naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle
naturområder og potentielle økologiske forbindelser.”
”Særlige naturbeskyttelsesinteresser” er defineret i bemærkningerne til planloven
som ”Natura 2000-områder, generelt beskyttede områder efter
naturbeskyttelseslovens § 3, klitfredede områder og naturfredede områder.”
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Det vil sige eksisterende særlig værdifuld natur. Det kan derfor bekræftes, at
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om at vurdere, at det anmeldte ikke er i
strid med ”særlige naturbeskyttelsesinteresser” alene indebærer en vurdering af
eksisterende værdifuld natur og ikke områder udpeget til potentiel natur efter
hverken de eksisterende regler eller Grønt Danmarkskort. Udpegningen af Grønt
Danmarkskort vil derfor ikke i sig selv have yderligere betydning for behandlingen
af sager efter husdyrgodkendelsesreglerne.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
2