L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 21

Af Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L 94” af 11. december 2014 (jf. svar på MIU alm. del spørgsmål 135) fremgår, at det i sager efter husdyrloven vil det ikke være Det grønne Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen, der sætter rammerne for kommunernes administration. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 38, står imidlertid, at kommunalbestyrelsen i behandling af sager efter samme bekendtgørelses §§ 28 – 37 skal sikre, at det anmeldte ikke er i strid med områder, der i kommuneplanen er udpeget med ”særlige naturbeskyttelsesinteresser”. Hvordan stemmer dette overens med Naturstyrelsens notat? Kan ministeren bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til arealer med ”særlige naturbeskyttelsesinteresser”, og at udpegningen derved ikke vil have betydning i forbindelse med behandling af sager efter husdyrloven?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 29-01-2015

L 94 - svar på spm. 21 om Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L 94” af 11. december 2014, hvor det fremgår, at det i sager efter husdyrloven ikke vil være Det grønne Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen, der sætter rammerne for kommunernes administration, fra miljøministeren

Svar på spm. 21
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L 94” af 11. december 2014, hvor det fremgår, at det i sager efter husdyrloven ikke vil være Det grønne Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen, der sætter rammerne for kommunernes administration, til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version