Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490764_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 20 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.), som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 20 (L 94)
Vil ministeren beskrive hvornår ministeren mener, at der sker krænkelse af den
private ejendomsret og herunder oplyse om værditab på jord – som udløses af L
94 – ikke kan betegnes som krænkelse af den private ejendomsret?
Svar
Jeg har lagt til grund, at der med spørgsmålet sigtes til, om lovforslagets
bestemmelse om et forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer
i sig selv er udtryk for et ekspropriativt indgreb i grundlovens forstand.
Natur- og miljølovgivningen regulerer forhold, der bl.a. har indflydelse på,
hvordan lodsejere kan forvalte deres arealer. Det hører til de almindelige
spilleregler for vores demokrati, at der kan træffes politiske beslutninger, der
regulerer den private ejendomsret for at tilgodese samfundsmæssige interesser.
Det afhænger af en konkret vurdering, om nogen rammes så atypisk hårdt, at der
er tale om ekspropriation. Såfremt det foreslåede forbud i et konkret tilfælde udgør
ekspropriation, vil der blive meddelt dispensation fra forbuddet eller foretaget
ekspropriation, hvilket sker mod erstatning.
Jeg mener ikke, at det potentielle jordværditab, der følger af forslaget om et forbud
mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer i L 94, medfører, at loven
generelt er ekspropriativ. Kammeradvokaten har vurderet at et forbud mod
sprøjtning og gødskning kan indføres som erstatningsfri regulering.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk