Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1488767_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 22. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 15. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr.
2 til L 94, forslag til lov om forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov
om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af
et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.), som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 2 (L 94)
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14/1-15 fra Danmarks
Naturfredningsforening, jf. L 94 - bilag 5.
Svar
Med lovforslaget er det mit ønske at sikre et grønnere Danmark gennem en
forbedret beskyttelse af den danske natur til gavn for vilde planter og dyr, fordi vi
høj grad lever af og har gavn og glæde af naturen.
Danmarks Naturfredningsforening har i deres henvendelse til Miljøudvalget
kommenteret en række udsagn, som foreningen finder, at der er blevet sagt om
lovforslaget. Jeg kan i alt væsentligt tilslutte mig Danmarks
Naturfredningsforenings vurderinger.
Med hensyn til usikkerhed om de § 3-beskyttede områders beliggenhed, fordi de er
vejledende registrerede og ikke bindende udpegede, fremhæver Danmarks
Naturfredningsforening, at der nu foreligger det mest opdaterede kortgrundlag for
§ 3.
Det kan jeg bekræfte, og jeg kan supplere med at oplyse om, at Naturstyrelsen har
foretaget en landsdækkende opdatering af den vejledende § 3-registrering på
baggrund af tekniske anvisninger udarbejdet af DCE, Aarhus Universitet.
Resultatet findes i Miljøportalens Arealinformation, og de registrerede beskyttede
§ 3-områder områder er her tilgængelige for alle. Lodsejere m.fl. er desuden
omfattet af en forespørgselsordning, hvor kommunen indenfor fire uger skal
oplyse, om et bestemt areal eller en bestemt foranstaltning er omfattet af
beskyttelsesordningen. Der er, som foreningen skriver, postomdelt en pjece til alle
jordejere i Danmark om § 3-beskyttelsen, og der er også udarbejdet et faktaark,
som landbrugets konsulenter og kommunerne har fået til uddeling til jordbrugere.
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Disse materialer er udarbejdet i samarbejde med både jordbrugets og de grønne
organisationer.
Med hensyn til risikoen for, at lovforslaget medfører mindre naturpleje, henviser
Danmarks Naturfredningsforening til DCEs vurdering for Natur- og
Landbrugskommissionen af konsekvensen af, at færre arealer afgræsses som følge
af det foreslåede forbud mod gødskning og sprøjtning.
Hovedformålet med forslaget er at forbedre naturtilstanden på de allerede
beskyttede arealer. DCE har vurderet, at et totalt ophør af gødning og sprøjtning af
de beskyttede arealer er en forudsætning for at forbedre kvaliteten på disse
arealer. Desuden vurderer DCE, at fortsat gødskning i de fleste tilfælde er værre
for naturen, end hvis arealerne ikke længere afgræsses.
Det er i forlængelse heraf min opfattelse, at der er mange forhold, der spiller ind
på beslutningen om et areal fortsat afgræsses, herunder også incitamenter til
naturpleje. Miljøministeriet samarbejder med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri på flere områder for at fremme naturplejen.
Med hensyn til de berørte arealers dyrkningsværdi er jeg enig med Danmarks
Naturfredningsforening i, at de berørte § 3-beskyttede arealer er ekstensivt
udnyttede sammenlignet med de dyrkede marker, og at lovforslaget udgør en
vigtig indsats for at standse tabet af biodiversitet. Jeg vil samtidig understrege, at
lovforslaget ikke vedrører de almindelige (intensivt dyrkede) marker.
Med hensyn til de erhvervsmæssige omkostninger ved et forbud mod gødskning og
sprøjtning vil jeg henvise til den tidligere fremsendte besvarelse af spørgsmål nr.
93 (alm. del), bilag 1, som udførligt redegør for de erhvervsøkonomiske
konsekvenser ved et forbud mod at gøde og sprøjte § 3-beskyttede arealer.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
2