Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490638_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar stillet følgende spørgsmål nr. 19
til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter
ønske fra Anni Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 19 (L. 94)
Kan ministeren bekræfte, at såfremt der allerede for nuværende er lavet lokalplan
i en kommune, hvor der er afsat et areal til f.eks. fritidshuse, sommerhuse eller
lign. kan dette ikke med L 94 ændres til en del af det Grønne Danmarkskort,
medmindre at ejeren af arealet frivilligt og evt. mod kompensation/erstatning
afgiver retten til at kunne bebygge arealet?
Svar
En lokalplan udgør grundlaget for at bygge, hvis der er fastsat bestemmelser
herom. Hvis lokalplanens byggemuligheder er udnyttet er der tale om lovlig
eksisterende anvendelse, som ændret planlægning ikke kan gribe ind i.
Det er ikke forventningen, at en kommunalbestyrelse vil udpege områder til Grønt
Danmarkskort der, hvor kommunen allerede har lokalplanlagt for bebyggelse med
fritidshuse, sommerhuse el.lign.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk