L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 18

I Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L94” af 11. december 2014 står følgende: ”I afvejningen af hensynet til flere interesser indgår det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, det vil sige, at den vægt, som det Grønne Danmarkskort tillægges, skal være proportionalt i forhold til andre interesser i arealanvendelsen. Det må normalt antages, at der skal foreligge aktuelle planer om gennemførelse af naturgenopretningsprojekter el. lign. af en vis tyngde i kombination med det Grønne Danmarkskort, før der kan lægges væsentlig vægt på dette.” Kan ministeren bekræfte, at dette betyder, at en udpegning til potentiel natur i medfør af det Grønne Danmarkskort, ikke vil have nogen betydning i forbindelse med kommunernes administration af anden lovgivning med mindre, der foreligger aktuelle planer om naturgenopretningsprojekter el. lign., og at kommunerne derfor ikke må tage dette forhold med i deres sagsbehandling med mindre, der foreligger aktuelle planer om naturgenopretningsprojekter eller lign. (jf. svar på MIU alm. del spørgsmål 135)?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 18 om Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L94” af 11. december 2014, fra miljøministeren

Svar på spm. 18
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L94” af 11. december 2014 , til miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version