Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490632_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 17 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 17 (L 94)
Vil ministeren, i forlængelse af svar på MIU alm. del spørgsmål 150 og 151
redegøre for, hvad der egentlig er formålet med loven, hvis forbuddet mod at
gødske enge i praksis vil få den konsekvens i mange tilfælde, at de
kulturlandskabelige grønne enge forsvinder og i stedet bliver til rørsump, krat og
sumpskov? Det er oplagt ikke naturbeskyttelse af den eksisterende natur, men
naturskabelse.
Svar
Formålet med lovforslaget er bl.a. at forbedre kvaliteten af de allerede beskyttede
naturområder som levesteder for de vilde planter og dyr. Det er forpligtelser, vi har
påtaget os i EU og FN, men jeg synes, at det er lige så vigtigt, at vi er forpligtede
overfor kommende generationer til at videregive en natur, som er rig på arter og i
en bedre forfatning end den, som vi har overtaget. Vi lever i høj grad af naturen, og
derfor skal vi passe på den.
Det foreslåede forbud mod at gøde og sprøjte på § 3-beskyttede naturområder er
ikke et forbud mod afgræsning eller høslæt. Jeg er klar over, at der er en risiko for,
at nogle arealer måske ikke længere vil blive afgræsset som følge af forbuddet. DCE
ved Aarhus Universitet har vurderet, at de negative effekter for biodiversiteten ved
gødskning er mere alvorlige end effekterne af ophørt græsning.
På en række arealer, som berøres af forbuddet, vil der i mange tilfælde gælde et
krav om at de regelmæssigt skal ryddes for opvækst jf. rydningspligten og på
arealer, hvor der søges om grundbetaling, vil der også gælde krav om at
plantedækket skal slås en gang årligt. Desuden samarbejder jeg med
Fødevareministeren om en række tiltag for at fremme naturpleje. Endelig vil jeg
tilføje, at rørsump, krat og sumpskov også er værdifuld natur og vigtige levesteder
for vilde planter og dyr.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk