Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490630_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 15 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 15 (L 94)
I forlængelse af svar på spørgsmål 147 alm. del af d. 23. december 2014 og
foregående spørgsmål bedes ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de
forbudsramte enge, der anslået vil kunne opnå tilskud efter
landdistriktsprogrammet. Spørgeren bekendt ligger de fleste ferske engarealer
(ca. 75%) uden for Natura-2000, så uden støttemulighed og uden gødning til
rentabel drift ser det meget skidt ud for plejeindsatsen her fremadrettet.
Svar
Jeg skal henvise til mit svar på MIU alm. del. spørgsmål nr. 14.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk