Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490605_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 13 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 13 (L 94)
Det oplyses i svar på MIU alm. del spørgsmål 140 af d. 23. december 2014, at for
ca. 5.300 bedrifter vil indgrebet berøre 5 pct. eller mere af bedriftens areal. 5 pct.
er en væsentlig andel, og der vil således være rigtig mange, der rammes hårdt uden
at kunne gøre sig håb om erstatning eller dispensation, da det jo ifølge lovforslaget
kun vil være relevant i helt ekstraordinære tilfælde. Hvordan forholder ministeren
sig til disse landmænds situation?
Svar
Der kan ikke drages en parallel mellem de landmænd, der rammes hårdt, og de
landmænd, som berøres på 5 pct. eller mere af bedriftens areal.
Der er tale om et forbud mod at gødske og sprøjte arealer, der dyrkes ekstensivt, og
tabet pr. ha/år er opgjort til gennemsnitligt 1.000 kr. samt tab af harmoniareal på
op til ca. 500 kr.
Jeg kan tilføje, at forbuddet indføres pr. 1. september 2017, sådan at landmændene
får tre dyrkningssæsoner til at tilpasse sig de nye regler. Det giver en rimelig
periode, hvor landmændene kan tilpasse sig den nye situation.
Det foreslåede forbud er bl.a. en del af regeringens opfølgning på de anbefalinger,
Natur- og Landbrugskommissionen er kommet med. Som forudsat af
kommissionen foretager regeringen en balanceret opfølgning, sådan at der sikres
gode vækstbetingelser for både erhverv og natur. Det foreslåede forbud skal derfor
ses i sammenhæng med de vækstinitiativer for landbruget, som regeringen
tidligere har lanceret.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2