Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1491588_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 29. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 11 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 11 (L 94)
Ministeren bedes redegøre for de administrative omkostninger, som forslaget
forventes at have i forbindelse med den øgede arbejdsbyrde i kommunerne.
Kommunerne selv forventer øgede omkostninger i forbindelse med, at lodsejerne i
betydeligt omfang vil anvende muligheden for at få afgjort, om et areal er beskyttet
natur eller ej, jf. ministerens opfordring på samråd om Naturplan Danmark 13.
nov. 2014. Derudover vil borgere og organisationer kræve, at kommunerne
efterforsker sager, hvor der muligvis er sprøjtet i overgangszonen ml. ubeskyttede
og beskyttede arealer – hvilket vanskeliggøres af, at de beskyttede naturtyper i
lovgivningen er dynamisk bestemt.
Svar
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 9 (L 94).
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk