Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94
Offentligt
1490597_0001.png
Folketingets Miljøudvalg
Christiansborg
1240 København K
J.nr. NST-401-01440
Den 28. januar 2015
Folketingets Miljøudvalg har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål
nr. 10 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om
naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et
Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede
arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af
naturbeskyttelsesloven m.v.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni
Matthiesen (V).
Spørgsmål nr. 10 (L 94)
Vil ministeren kommentere muligheden for at undersøge alternative løsninger i
forbindelse med forbuddet mod gødskning? En alternativ løsning kunne være, at
totalforbuddet ikke gælder naturtypen ferske enge, hvor et forbud i særlig grad vil
medføre megen myndighedsbehandling.
Svar
Med lovforslaget fremlægger jeg en løsning, som sikrer en markant forbedring af
de beskyttede naturområder og deres værdi som levested for de vilde plante- og
dyrearter. Samtidig sikrer jeg enklere regler for lodsejere og kommuner at
administrere efter. Jeg er derfor ikke enig i, at lovforslaget vil medføre megen
myndighedsbehandling. Jeg skal henvise til mit svar på spørgsmål nr. 9 (L 94).
Hvis de § 3 beskyttede ferske enge undtages fra forbuddet vil det medføre, at
størstedelen af de naturområder, som forslaget er rettet mod, undtages. Det vil
reducere natureffekten markant, og jeg er derfor ikke indstillet på at foretage en
sådan ændring.
Kirsten Brosbøl
/
Oluf Engberg
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk