Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 8
Offentligt
1487531_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 8
Er ministeren enig i og vil ministeren kommentere på følgende scenarie, som
opstår, hvis ny natur giver anledning til restriktioner i forbindelse med revurde-
ringen af husdyrsgodkendelser efter 8 år: Hvis der udvikler sig ny kategori 1
eller kategori 2 natur, så vil der blive stillet krav om total-deposition ift. ammo-
niakudledningen fra bedriften. I praksis vil landmanden sandsynligvis få stillet
krav om, at han skal leve op til kravet indenfor en årrække (15-30 år), og hvis
han derefter ikke kan leve op til kravene, skal bedriften afvikles. I relation til
Grønt Danmarkskort kan det derfor blive en alvorlig hæmsko for husdyrpro-
duktionen, hvis der kommer flere nye naturområder, eller hvis eksisterende
små naturområder sammenbindes eller udvides, så de får status af kategori
2?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1