Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 6
Offentligt
1487525_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 6
Ministeren forholder sig ikke til, at udlægning af ny natur kan give anledning til
restriktioner på sigt. Vil ministeren kommentere på høringssvar fra Landbrug
og Fødevarer s. 5-8, vedrørende konsekvenserne ved udlægning af ny natur?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1