Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 5
Offentligt
1486621_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
16. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelseslo-
ven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 5
Hvad er sammenhængen mellem det Grønne Danmarkskort og det nationale
skovprogram? – vil det nationale skovprogram betyde, at dele af kommuner-
nes arbejde med at udarbejde grønt Danmarkskort må gå om, når det natio-
nale skovprogram bliver lanceret?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1