Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 3
Offentligt
1486618_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
16. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelseslo-
ven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 3
Vil ministeren forklare, hvorfor der gøres forskel på økologiske landmænd og
konventionelle landmand, for så vidt angår gødskning i §3-områder? Påvirker
gødskning fra økologiske landmænd ikke miljøet?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Pia.Adelsteen@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1