Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 21
Offentligt
1487569_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 21
Af Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som
foreslået i L 94” af 11. december 2014 (jf. svar på MIU alm. del spørgsmål
135) fremgår, at det i sager efter husdyrloven vil det ikke være Det grønne
Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen,
der sætter rammerne for kommunernes administration. I husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsen § 38, står imidlertid, at kommunalbestyrelsen i behandling af
sager efter samme bekendtgørelses §§ 28 – 37 skal sikre, at det anmeldte ik-
ke er i strid med områder, der i kommuneplanen er udpeget med ”særlige na-
turbeskyttelsesinteresser”.
Hvordan stemmer dette overens med Naturstyrelsens notat?
Kan ministeren bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et
Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til arealer med ”særlige naturbeskyttel-
sesinteresser”, og at udpegningen derved ikke vil have betydning i forbindelse
med behandling af sager efter husdyrloven?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1