Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 2
Offentligt
1486404_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
15. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelseslo-
ven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 2
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14/1-15 fra Danmarks Natur-
fredningsforening, jf. L 94 - bilag 5.
Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1