Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 19
Offentligt
1487566_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 19
Kan ministeren bekræfte, at såfremt der allerede for nuværende er lavet lokal-
plan i en kommune, hvor der er afsat et areal til f.eks. fritidshuse, sommerhu-
se eller lign. kan dette ikke med L 94 ændres til en del af det Grønne Dan-
markskort, med mindre at ejeren af arealet frivilligt og evt. mod kompensation/
erstatning afgiver retten til at kunne bebygge arealet?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1