Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 18
Offentligt
1487565_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 18
I Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som
foreslået i L94” af 11. december 2014 står følgende: ”I afvejningen af hensy-
net til flere interesser indgår det almindelige forvaltningsretlige proportionali-
tetsprincip, det vil sige, at den vægt, som det Grønne Danmarkskort tillægges,
skal være proportionalt i forhold til andre interesser i arealanvendelsen. Det
må normalt antages, at der skal foreligge aktuelle planer om gennemførelse
af naturgenopretningsprojekter el. lign. af en vis tyngde i kombination med det
Grønne Danmarkskort, før der kan lægges væsentlig vægt på dette.” Kan mi-
nisteren bekræfte, at dette betyder, at en udpegning til potentiel natur i medfør
af det Grønne Danmarkskort, ikke vil have nogen betydning i forbindelse med
kommunernes administration af anden lovgivning med mindre, der foreligger
aktuelle planer om naturgenopretningsprojekter el. lign., og at kommunerne
derfor ikke må tage dette forhold med i deres sagsbehandling med mindre,
der foreligger aktuelle planer om naturgenopretningsprojekter eller lign. (jf.
svar på MIU alm. del spørgsmål 135)?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1