Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 17
Offentligt
1487559_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 17
Vil ministeren, i forlængelse af svar på MIU alm. del spørgsmål 150 og 151
redegøre for, hvad der egentlig er formålet med loven, hvis forbuddet mod at
gødske enge i praksis vil få den konsekvens i mange tilfælde, at de kultur-
landskabelige grønne enge forsvinder og i stedet bliver til rørsump, krat og
sumpskov? Det er oplagt ikke naturbeskyttelse af den eksisterende natur,
men naturskabelse.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1